Slenderness of free sections of rafter and the shape of its cross-section as features characterizing the struc tures of historic roof-frames

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 34-37
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Slenderness of free sections of rafter and the shape of its cross-section as features characterizing the struc tures of historic roof-frames

MAREK R. GOGOLIN
Institute of Technology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Abstract: The paper presents the results of research on the selected parameters characterizing structured of roof-frames executed in the period from 13th to 19th century. Indicators such as the slenderness of the longest free sections of rafters and the proportions of dimensions of their cross-sections were taken into consideration and confronted with the guidelines published in old construction handbooks. It was assumed, that the analysis of those parameters will allow for defining the characteristic features of the carpenters’ workshop in the discussed period.

Key words: old roof frames, rules of calculations

Streszczenie: Smukłość swobodnych odcinków krokwi i kształt jej przekroju poprzecznego jako cechy charakteryzujące konstrukcje historycznych więźb dachowych. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wybranymi parametrami, charakteryzującymi konstrukcje więźb dachowych powstałych w okresie XIII – XIX w. Wzięto pod uwagę takie wskaźniki, jak smukłość  najdłuższych odcinków swobodnych krokwi oraz proporcje wymiarowe ich przekroju poprzecznego i skonfrontowano je z zaleceniami zamieszczanymi w dawnych podręcznikach budowlanych. Uznano, że analiza tych parametrów pozwoli na zdefiniowanie charakterystycznych cech warsztatu wykonawczego cieśli w rozpatrywanym okresie.

Please use the following format to cite the selected article:
GOGOLIN M. R. 2011. Slenderness of free sections of rafter and the shape of its cross-section as features characterizing the structures of historic roof-frames. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 34-37

Authors’ address:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  
Instytut Techniki, Katedra Konstrukcji Drewnianych;  
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
e-mail: argus@ukw.edu.pl
 
GOGOLIN M. R. 2011. Slenderness of free sections of rafter and the shape of its cross-section as features characterizing the structures of historic roof-frames