Possibilities of optimizing of Slovak regional policy in Slovakia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 17-21
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Possibilities of optimizing of Slovak regional policy in Slovakia

MARIANA SEDLIAČIKOVÁ, ANDREA SUJOVÁ  
Department of Business Economics, Technical University in Zvolen, Slovakia

Abstract: The main aim of regional policy is a balanced trend of population in regions which is conditioned of equal economic and social level in all regions of the state. The regional disparities are a problem in most of states. Regional disparities bring social, economic, political and ecological problems and thereby a public dissatisfaction. That is the reason, why it is important for the state government to monitor the development on the regional and on the state level. The paper deals with  analysis of Slovak regions on the level NUTS 3 and with evaluation of regional disparities. The aim of the presented paper is proposal of possibilities for optimizing of Slovak regional and economic structure and thereby to reduce the regional disparities. Proposed suggestions are focused on investments, infrastructure, education and sources for financing the structural changes.

Key words: regional disparities, regional policy, macroeconomic indicators, regional structure optimizing

Streszczenie: Możliwości optymalizacji polityki regionalnej na Słowacji. Głównym celem polityki regionalnej jest zbalansowanie trendu populacji w celu utrzymania równego ekonomicznie i socjalnie poziomu poszczególnych regionów w kraju. Nierówności regionalne są problemem w większości krajów Słowacji. Przynoszą one problemy socjalne, ekonomiczne, polityczne i ekologiczne, a więc też i niezadowolenie społeczne. Z tego powodu rząd musi monitorować rozwój regionalny. Praca dotyczy analizy regionów Słowacji na poziomie NUTS 3 wraz z oceną nierówności regionalnych. Celem pracy jest propozycja sposobu optymalizacji struktury regionalnej i ekonomicznej Słowacji oraz redukcji nierówności regionalnych. Sugestie skupiają się na infrastrukturze, inwestycjach, edukacji i źródłach finansowania zmian strukturalnych.

Please use the following format to cite the selected article:
SEDLIAČIKOVÁ M., SUJOVÁ A. 2011. Possibilities of optimizing of Slovak regional policy in Slovakia. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 17-21

Authors’ address:
Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.
Department of Business Economics               
Faculty of Wood Science and Technology
Technical University in Zvolen                      
T. G. Masaryka 24                                      
960 53 Zvolen, Slovakia  
mail: sedliacikova@vsld.tuzvo.sk

Ing. Andrea Sujová, PhD.
Department of Business Economics                 
Faculty of Wood Science and Technology
Technical University in Zvolen                        
T. G. Masaryka 24                                      
960 53 Zvolen, Slovakia  
mail: asujova@vsld.tuzvo.sk
 

SEDLIAČIKOVÁ M., SUJOVÁ A. 2011. Possibilities of optimizing of Slovak regional policy in Slovakia