Poznań city limits. Urban analysis and delimitation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 32, 2011: 89–102
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 32, 2011)

Poznań city limits. Urban analysis and delimitation

BOGUSZ MODRZEWSKI1, KINGA RYBAK2
1Campus in Poznań, Faculty of Spatial Economy, Warsaw School of Social Sciences and Humanities – SWPS
2Department of Horticulture and Architecture of Landscape, Independent Faculty of Landscape Art, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The phenomenon of local and near overall city competition caused by economic shortages, environmental and man-made transformations and demographic problems, a new phenomenon of deliberately effi cient  and compact cities versus inefficient, vast sprawling and uncontrolled ones appeared. The proper spatial politics and need to redefine the city spreadthrough the conceptual into real delimitations and intended spatial redirection of general investment efforts. In consequence, the city border needs a redefinition to become not only a statistical/administrative (thus only abstractive) delimitation, but strict urban composition element, which could utilize concentration effects as a significant leverage in the city space and effi ciency competition process. This paper presents the theoretical rudiments and proposition of urban re-composition in the case of Poznań, one of the most dynamic contemporary polish suburb agents.

Key words: border of the city, city boundary, urban sprawl, Poznań

Streszczenie: Granice miasta  Poznania. Analiza urbanistyczna i delimitacja.  Zjawisko lokalnej i ponadlokalnej konkurencji miast, spowodowanej zarówno wzglę ami ekonomicznymi, jak i naturalnymi i sztucznymi przekształceniami środowiskowymi oraz (a może szczególnie) zmianami demograficznymi zaowocował nowymi fenomenami urbanistycznych zmian kompozycyjnych – wydajnych miast kompaktowych, czy przeciwnie: miast rozlewających się, o niekontrolowanych kierunkach rozwoju urbanistycznego. Nowa i bardziej dostosowana do obserwowanych zmian polityka przestrzenna pozwala zdefiniować rozwój przestrzenny miasta od konceptualnej do realnej delimitacji, a następnie przestrzennym przekierowaniem wysiłku inwestycyjnego z zewnętrznych do wewnętrznych obszarów miasta. W konsekwencji pojęcie granicy miasta wymaga przedefiniowania, by stać się nie tyle statystyczną czy administracyjną linią (abstrakcyjną w kategoriach urbanistycznych), lecz ścisłym i wyznaczalnym elementem kompozycji urbanistycznej, dzięki któremu możliwe byłoby wykorzystanie efektów koncentracji i synergii, jako znaczącej dźwigni rozwoju w procesie miejskiej konkurencji (w dużej mierze o samych mieszkańców). Niniejszy artykuł prezentuje teoretyczne podstawy powrotu do zwartości miasta i propozycje kompozycyjnej delimitacji Poznania, jako miasta szczególnie podatnego na stopniową  dezurbanizację.

Please use the following format to cite the selected article:
Modrzewski B., Rybak K. 2011. Poznań city limits. Urban analysis and delimitation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 32: 89–102

Authors’ addresses:
Bogusz Modrzewski
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu,
ul. Kutrzeby 10,
61-719 Poznań, Poland
e-mail: b@message.pl

Kinga Rybak
Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: kinga.rybak@wp.pl

Modrzewski B., Rybak K. 2011. Poznań city limits. Urban analysis and delimitation