Urban Water. Recomposition and Perception of Poznań Waterfronts

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 32, 2011: 75–87
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 32, 2011)

Urban Water. Recomposition and Perception of Poznań Waterfronts

BOGUSZ MODRZEWSKI1, KINGA RYBAK2
1Campus in Poznań, Faculty of Spatial Economy, Warsaw School of Social Sciences and Humanities - SWPS
2Department of Horticulture and Architecture of Landscape, Independent Faculty of Landscape Art, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The intelligent connection between water (considered either as an urban corridor or as a surface) and well-defined urban front enables a creation of a specific, living interface: an area of mutual interaction and complementing of two different, yet related phenomena of structured composition: physical and semantic reflection. Even though contemporary Poznań water corridors hardly continue to play any practical role, an attempt at waterfront rearrangement requires long-term conscious urban planning and correlation of all the urban-architectural elements of waterfront composition. How ever, after several public elaborations, the role and development of Poznań’s urban waterfronts still remain inconclusive. In the meantime their visage and distinctive features are constantly and irreversibly altering. This proposed paper is the composition analysis, of Poznań waterfront, according to its intended and planned actions and the evaluation of those efforts in a water townscape shaping aspect.

Key words:  waterfront, urban composition, Poznań

Streszczenie: Woda w mieście. Rekompozycja i percepcja poznańskich frontów wodnych.  Przemyślane powiązanie między wodą (rozpatrywaną zarówno, jako specyficzny miejski korytarz, jak i powierzchnia), a dobrze zdefiniowanym frontem wodnym daje szansę na stworzenie specyficznego i żywego interfejsu: obszaru interakcji i wzajemnego uzupełniania dwóch różnych, lecz silnie powiązanych elementów urbanistycznej struktury kompozycyjnej w zarówno fizycznej, jak i semantycznej refleksji. Pomimo tego, iż współczesne nadbrzeża Poznania nie pełnią już tak ważnej ekonomicznej i transportowej roli jak niegdyś, ich przekształcanie wymaga wieloletniego, świadomego procesu projektowego koordynującego powstające elementy kompozycji urbanistycznej. Po wielu urbanistycznych opracowaniach (i niezliczonych debatach), role i przyszły rozwój poznańskich frontów wodnych pozostaje nadal nierozstrzygnięty. W międzyczasie ich linie i charakter ulega nieodwracalnym zmianom. Proponowany tekst stanowi analizę kompozycji poznańskich nadbrzeży, w odniesieniu do zamierzonych i zrealizowanych w ostatnich latach działań, w odniesieniu do poznańskich nadbrzeży.

Please use the following format to cite the selected article:
Modrzewski B., Rybak K. 2011. Urban Water Recomposition and Perception of Poznań Waterfronts. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 32: 75–87

Authors’ addresses:
Bogusz Modrzewski
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Wydział  Zamiejscowy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
ul. Kutrzeby 10,
61-719 Poznań, Poland
e-mail: b@message.pl

Kinga Rybak
Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: kinga.rybak@wp.pl
 

Modrzewski B., Rybak K. 2011. Urban Water Recomposition and Perception of Poznań Waterfronts