Identification of distinguishing features of cultural landscape in revitalization projects

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 32, 2011: 63–73
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 32, 2011)

Identification of distinguishing features of cultural landscape in revitalization projects

AGNIESZKA ALEKSANDRA JASZCZAK1, BEATA DREKSLER2
1Department of Landscape Architecture and Agrotourism, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Cultural landscape is an object of development as well as planning processes. Because of this fact a huge number of elements in urban or rural landscapes are important for preserving the historical character of a space.  Moreover nowadays they should be base for revitalization programmes and projects. So it is necessary to analyse cultural and natural potential from a regional perspective. The goal of this paper is to describe the necessity for the creation of new functions for old private and public spaces in different regions across Europe and Central America and to aid preservation of heritage in given areas. The study of revitalization projects in historical regions: Ostfriesland, Lüneburger Heide (Germany), Warmia and Mazury (Poland) and regions in Guatemala is presented in the article. Monographic and cartographic (actual and archival) materials were used in research work.

Key words: revitalization, cultural landscape, planning processes

Streszczenie: Identyfikacja cech krajobrazu kulturowego w projektach rewitalizacji. Krajobraz kulturowy jest przedmiotem kształtowania, jak również procesów planowania. Z tego powodu ogromna liczba elementów krajobrazu miejskiego czy wiejskiego jest istotna dla ochrony historycznego charteru miejsca. Ponadto współcześnie powinny one stanowić podstawę w programach i projektach rewitalizacji. Dlatego też ważna jest analiza kulturowego i przyrodniczego w ujęciu regionalnym. Celem pracy jest określenie konieczności tworzenia nowych funkcji dla starych przestrzeni prywatnych i publicznych w różnych regionach Europy i Ameryki Centralnej oraz podkreślenie potrzeby ochrony dziedzictwa wybranych obszarów. W artykule przedstawiono przykłady projektów rewitalizacji w regionach historycznych Niemiec (Ostfriesland, Lüneburger Heide), Polski (Warmia i Mazury) oraz Gwatemali. W pracy badawczej wykorzystano materiały monograficzne i kartograficzne (aktualne i archiwalne).

Please use the following format to cite the selected article:
Jaszczak A., Dreksler B. 2011. Identification of distinguishing features of cultural landscape in revitalization projects. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 32: 63–73

Authors’ addresses:
Agnieszka Aleksandra Jaszczak
Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Prawochenskiego 17,
10-719 Olsztyn, Poland
email: agaj77@tlen.pl

Beata Dreksler
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
email: beata.dreksler@gmail.com

Jaszczak A., Dreksler B. 2011. Identification of distinguishing features of cultural landscape in revitalization projects