The use of flora in seasonal decorations of urban public space based on the example of the Royal Route in Warsaw

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 32, 2011: 53–61
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 32, 2011)

The use of flora in seasonal decorations of urban public space based on the example of the Royal Route in Warsaw

AGNIESZKA WARCHOLIŃSKA, BEATA FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There is not always a sufficient amount of flora occurring in the urban spaces. The most frequent cause of insuffi cient greenery in the central parts of cities is high-density housing, taking up increasingly large downtown areas, not leaving much space for green areas as parks or squares. Seasonal flora, not requiring vast areas, as well as decorating and enriching urban space in green, natural elements, can be used at these sites. This thesis presents flora as a form of seasonal decoration, demonstarting the possibilities of its use and arrangement. Classifi cations of seasonal plants, as well as their identi fication in the urban development interiors of the Royal Route have been carried out. The research area covered the most representative section of the Route from Castle Square to the Belveder Palace. The research was carried out from August 2008 until August 2009. The analysis of plant forms and seasonal decorations occurring in the research area allowed us to draw conclusions and to determine their signi ficance in the city. Seasonal plant decorations of diversified form, function and signifi cance decorate space, introduce color and can contribute to the interior as well as shape the character of an area.

Key words: urban seasonal decorations, seasonal flora, public space

Streszczenie: Wykorzystanie roślinności w sezonowej dekoracji miejskiej przestrzeni publicznej na przykładzie Traktu Królewskiego w Warszawie. Roślinność występująca w przestrzeni miasta nie zawsze może być zastosowana w wystarczającej ilości. Najczęstszą przyczyną braku dostatecznej ilości zieleni w centralnych częściach miast jest gęsta zabudowa pochłaniająca coraz to większe śródmiejskie tereny nie pozostawiając wiele miejsca na tworzenie takich zielonych przestrzeni jak parki czy skwery. W tych miejscach można zastosować roślinność o charakterze sezonowym, niewymagającą wielkich powierzchni a dekorującą i wzbogacającą przestrzeń miejską o zielone, naturalne elementy. W pracy przedstawiono roślinność w formie sezonowych dekoracji, możliwości jej zastosowania i urządzenia. Przeprowadzono klasyfikacje sezonowych elementów roślinnych oraz ich identyfikację we wnętrzach urbanistycznych Traktu Królewskiego w Warszawie. Teren badań obejmował najbardziej reprezentacyjny odcinek Traktu od Placu Zamkowego do Belwederu. Badania prowadzone były od VIII 2008 do VIII 2009 roku. Analiza form roślinnych i dekoracji sezonowych, występujących na badanym terenie pozwoliła wyciągnąć wnioski i między innymi określić znaczenie tych elementów w mieście. Roślinne dekoracje sezonowe o zróżnicowanej formie, funkcji i znaczeniu dekorują przestrzeń, wprowadzają koloryt a także mogą współtworzyć wnętrze i kształtować charakter miejsca.

Please use the following format to cite the selected article:
Warcholińska A., Fortuna-Antoszkiewicz B. 2011. The use of flora in seasonal decorations of urban public space based on the example of the Royal Route in Warsaw. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 32: 53–61

Authors’ address:
Agnieszka Warcholińska, Beata Fortuna-Antoszkiewicz
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: beata_fortuna@op.pl
 
Warcholińska A., Fortuna-Antoszkiewicz B. 2011. The use of flora in seasonal decorations of urban public space based on the example of the Royal Route in Warsaw