Accumulation of chemical compounds in carrot storage roots under different light conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 32, 2011: 15–23
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 32, 2011)

Accumulation of chemical compounds in carrot storage roots under different light conditions

MAREK GAJEWSKI1, PAWEŁ SZYMCZAK1, MARTA BAJER1, ANNA SEREDA2
1Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2SVZ Poland, Tomaszów Lubelski

Abstract: The objective of the two-year experiment was to determine the influence of reduced sunlight intensity in relation to the harvest term on accumulation of some compounds in the carrot roots of two cultivars. The cultivars used in the experiment were industrial cultivars ‘Vita Longa’ (‘Flakee’ type) and ‘Nebula F1’ (‘Nantes’ type). The plants were grown in the experimental field in Warsaw-Wilanow at two solar conditions - normal and with light intensity reduced by 40%. The date of seeds sowing in both years was 10th May. Carrots were harvested after 110, 130 and 160 days (roots full maturity) after sowing time. In fresh carrot roots nitrate(V), soluble solids, dry matter and β -carotene contents were determined. Results of the experiment indicate that reducing sunlight intensity during vegetation period resulted in an increase of nitrate(V) content in the roots by an average of 47% and a decrease of soluble solids, dry matter and β-carotene contents by an average of 13%, 13% and 33%, respectively. Carrots of both cultivars showed a similar reaction to light reduction. Differentiated content of investigated chemical compounds was observed in the roots in the three harvest terms.

Key words: carrot, solar radiation, nitrate(V), sugars,  β-carotene, dry matter

Streszczenie: Gromadzenie się związków chemicznych w korzeniach marchwi w różnych warunkach  świetlnych. Celem dwuletnich badań było określenie wpływu zmniejszonej intensywności światła słonecznego na gromadzenie się niektórych składników w korzeniach spichrzowych marchwi dwóch odmian uprawnych w relacji do terminu zbioru. Odmianami użytymi w doświadczeniu były przemysłowe odmiany ‘Vita Longa’ (typ ‘Flakee’) i ‘Nebula’ F1 (typ ‘Nantes’). Marchew uprawiano na polu doświadczalnym w Warszawie-Wilanowie, przy dwóch warunkach świetlnych - normalnym  świetle słonecznym i świetle o natężeniu zredukowanym o 40%. Nasiona wysiano w obu latach 10 maja, a marchew zbierano po 110, 130 i 160 dniach od siewu. W  świeżych korzeniach marchwi analizowano zawartość azotanów(V), ekstraktu, suchej masy i β-karotenu. Wyniki doświadczenia wskazują, że ograniczenie intensywności światła w okresie wegetacji spowodowało zwiększenie zawartości azotanów(V) w korzeniach średnio o 47% oraz zmniejszenie zawartości ekstraktu, suchej masy i β-karotenu odpowiednio o 13%, 13% i 33%. Marchew obu odmian wykazywała zbliżoną  reakcję na spadek intensywności  światła. W poszczególnych terminach zbioru stwierdzono zróżnicowaną  zawartość składników w korzeniach.

Please use the following format to cite the selected article:
Gajewski M., Szymczak P., Bajer M., Wereda A. 2011. Accumulation of chemical compounds in carrot storage roots under different light conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 32: 15–23

Authors’ addresses:
Marek Gajewski, Paweł Szymczak, Marta Bajer,
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: marek_gajewski@sggw.pl

Anna Sereda
SVZ, Tomaszów Lubelski
Poland

Gajewski M., Szymczak P., Bajer M., Wereda A. 2011. Accumulation of chemical compounds in carrot storage roots under different light conditions