Valuation of the contemporary state of home gardens in the Kampinos National Park buffer zone

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 31, 2010: 73–80
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 31, 2010)

Valuation of the contemporary state of home gardens in the Kampinos National Park buffer zone

JOANNA KARAŚ, JOLANTA STAWICKA
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Gardens inspired by nature can reinforce both the natural and buffer functions of the Kampinos National Park (KNP) buffer zone. It is why this type of garden should be widely implemented in this area. An important question follows: how naturalistic are these gardens already? The aim of this article is to depict the results of the questionnaire-based research which gathered information about the contemporary state of home gardens within the buffer zone of the Kampinos National Park and to examine the preferences of the gardens’ owners. The analysis of the survey did not indicate any commonality of shaping the gardens based on a model of wild gardens using native species nor on a model of traditional rural gardens. Additionally, data was collected regarding natural gardens regardless of location using an Internet-based survey tool at the www.ankietka.pl website. After comparing both surveys, it was found that there were far less fruit plants and herbs, larger surfaces of lawns, fewer species of deciduous trees and bushes, and fewer aquatic elements in gardens in the KNP buffer zone. The owners within the buffer zone would twice more frequently remove all spontaneously appearing synanthropic plants on their lands, often used mineral fertilizers and chemical plant protection, and rarely used or rarely plan to introduce protected plants. In half of the visited gardens not even one native tree existed, which should form the basis of naturalistic assumptions.

Key words: garden inspired by nature, buffer zone, questionnaire.

Streszczenie: Ocena zagospodarowania ogrodów przydomowych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Celem pracy jest przedstawienie badań ankietowych, dzięki którym zostały zebrane informacje dotyczące ogrodów przydomowych w otulinie KPN i opinii ich właścicieli na temat ogrodów inspirowanych naturą. Badanie ankietowe przeprowadzane został o w ramach badań terenowych w okresie od lipca do połowy września 2009 roku na liczbie 28 respondentów w 6 miejscowościach. Wybrane zostały miejscowości typowe dla obszaru opracowania, czyli takie, jakich w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego jest najwięcej: o wiejskim charakterze (z przewagą  zabudowy zagrodowej nad podmiejską) oraz o liczbie mieszkańców od stu do tysiąca. Informacje były zbierane osobiście, a liczba respondentów uzależniona od liczby chętnych do udzielania odpowiedzi na pytania. Dodatkowo zostały zgromadzone dane na temat ogrodów wzorowanych na naturze, niezależnie od ich usytuowania, za pośrednictwem strony internetowej www.ankietka.pl. Zebrano 52 wypowiedzi. Analiza ankiet nie wskazuje na powszechność tworzenia ogrodów wzorowanych na naturze lub tradycyjnych ogrodów wiejskich, w dużej mierze także opartych na gatunkach rodzimych. Po porównaniu obu ankiet okazał o się, że ogrody w otulinie KPN mają znacznie mniej roślin sadowniczych i ziół, większe powierzchnie trawników, mniej gatunków drzew i krzewów liściastych i elementów wodnych. Ich właściciele dwa razy częściej usuwają wszystkie rośliny pojawiające się spontanicznie (synantropijne) na posesjach, częściej bazują  na nawozach mineralnych i chemicznych środkach ochrony roślin, rzadziej wykorzystują lub planują wprowadzać do upraw chronione rośliny. W połowie odwiedzanych ogrodów nie występował ani jeden rodzimy gatunek drzewa, co powinno stanowić podstawę założeń naturalistycznych. Wśród respondentów internetowych przeważały poglądy o konieczności sadzenia w ogrodach różnych roślin użytkowych, tworzenia rabat kwiatowych, także z wykorzystaniem roślin chronionych, tolerowaniu roślin synantropijnych, ograniczaniu chemicznych środków ochrony i nawozów. W celu powstrzymania zaniku różnorodności ogródków poprzez popularyzację  idei ogrodów inspirowanych naturą na terenach otaczających Kampinoski Park Narodowy należy podjąć działania zmierzające do stworzenia „mody” na tego typu obiekty architektury krajobrazu.

Please use the following format to cite the selected article:
KARAŚ J., STAWICKA J. 2010. Valuation of the contemporary state of home gardens in the Kampinos National Park buffer zone. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 31: 73–80

Authors’ address:
Katedra Ochrony Środowiska – SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: joannakaras1@gmail.com
jolanta_stawicka@sggw.pl
 
KARAŚ J., STAWICKA J. 2010. Valuation of the contemporary state of home gardens in the Kampinos National Park buffer zone