Determining the age of alley trees with the dbh-height-based multi-factoral model

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 31, 2010: 53–60
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 31, 2010)

Determining the age of alley trees with the dbh-height-based multi-factoral model

JAN ŁUKASZKIEWICZ
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: This paper evaluates the possibility of determining tree age based simultaneously on the diameter at breast height (dbh) measured at 1.3 m above the ground and total tree height. Developed in previous stages of research the dbh-height-based  multi-factoral model was applied this time on a population of 102 common ash (Fraxinus excelsior L.) trees of homogenous age growing in the central alley in Warsaw Skaryszewski park. Although the model was established for streetside trees, it was interesting to check how it works for trees growing in much better site conditions of an urban park area. In the first step an inventory of common ash trees was conducted in May 2009 which included measurements of such dendrometric parameters as the diameter at breast height (dbh) and total tree height. The population of alley trees fulfi lled all the requirements (species, tree stand density, tree health condition, etc.) as the population of trees used to “train” the model. The real age of trees (≈  68 years) was precisely determined on the basis of archival data. In the next step the assessed mean age (the apparent age) of the common ash tree population was obtained using both dbh and height parameters. The discrepancy of 14 years of the apparent age over the actual age can be ascribed to the model’s inherent. This result explains that the model formula has to be modi fied by an additional site factor, when applied to trees growing in much better site conditions in a park. Further development of the already established model, requires continuing of tree measurements in selected park areas. The model, although not meant for application to individual trees might be useful after certain modi fi cation to determine the age of chosen tree species populations growing along park alleys.

Key words: Common ash, dendrometric parameters, park alleys, dbh-height multi-factoral model, tree age, tree growth, Skaryszewski park.

Streszczenie: Szacowanie wieku drzew alejowych modelem regresji wielorakiej na podstawie pierśnicy i wysokości. Niniejsza publikacja prezentuje możliwości szacowania wieku drzew alejowych w parkach na podstawie ich pierśnicy i wysokości. Opracowany we wcześniejszych etapach badań regresyjny model wzrostu tych dwóch parametrów dendrometrycznych został zastosowany do oszacowania wieku populacji 102 jesionów wyniosłych (Fraxinus excelsior L.) rosnących w alei centralnej w Parku Skaryszewskim im. I.J. Paderewskiego w Warszawie. Pomimo, że model był  opracowany dla drzew ulicznych rosnących w pasach trawiastych wzdłuż ulic i dróg, wydało się interesujące sprawdzić , jak będzie on funkcjonował w przypadku drzew parkowych - rosnących w lepszych warunkach siedliskowych. W pierwszej kolejności wykonano inwentaryzację drzew wraz z pomiarem podstawowych parametrów dendrometrycznych (maj 2009). Populacja drzew alejowych spełniała kryteria doboru drzew do badań prowadzonych nad modelem (gatunek, zwarcie zadrzewienia, kondycja zdrowotna drzew i inne). Rzeczywisty wiek drzew w 2010 roku wynosi w przybliżeniu 68 lat. Został on ustalony na podstawie źródeł archiwalnych zawierających datę posadzenia drzew. W dalszej kolejności oszacowano za pomocą modelu wiek pozorny drzew, który był o 14 lat wyższy od wieku rzeczywistego. Różnica między wiekiem rzeczywistym a pozornym wynika z błędu popełnianego przez model opracowany dla drzew ulicznych. Oznacza to, że wzór matematyczny modelu, jeśli ma być stosowany w warunkach parkowych, powinien zostać uzupełniony o współczynnik wpływu siedliska na wzrost drzew. Dalsze badania nad opracowanym modelem regresji wielorakiej wymagają przeprowadzenia kolejnych prób, w celu dostosowania go do drzew rosnących w warunkach parkowych. Wydaje się, że po wprowadzeniu tych niezbędnych modyfikacji model będzie umożliwiał szacowanie wieku dla wybranych gatunków drzew alejowych w parkach.

Please use the following format to cite the selected article:
ŁUKASZKIEWICZ J. 2010. Determining the age of alley trees with the dbh-height-based multi-factoral model. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 31: 53–60

Author’s address:
Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW
ul. Nowoursynowska 159/37,
02-776 Warszawa, Poland
jan_lukaszkiewicz@sggw.pl
 
ŁUKASZKIEWICZ J. 2010. Determining the age of alley trees with the dbh-height-based multi-factoral model.