Floral biology of some sour cherry cultivars and their suitability for cultivation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 31, 2010: 43–51
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 31, 2010)

Floral biology of some sour cherry cultivars and their suitability for cultivation

EWA SZPADZIK1, EWA JADCZUK-TOBJASZ1, BARBARA ŁOTOCKA2
1Department of Pomology – Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Botany – Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Cultivars ‘Schattenmorelle IR-2’ (British type of ‘Schattenmorelle’), ‘Koral’ (Poland), ‘Debreceni Bötermö’ (Hungary), ‘Újfehértói Fürtos’ (Hungary), ‘Karneol’ (Germany), and ‘Vowi’ (Germany) were examined for their pollen quality, degree of autogamy, cropping and fruit quality - the study encompassed the years 2006–2008. The best quality of pollen was observed in: ‘Koral’ ‘Schattenmorelle IR-2’ and ‘Vowi’, while the worst in ‘Újfehértói Fürtos’. ‘Schattenmorelle IR-2’ and ‘Koral’ had the most fruit after self-pollination, the lowest quantity being recorded in ‘Karneol’. Furthermore, ‘Vowi’, ‘Schattenmorelle IR-2’ and ‘Koral’ gave the highest yield, whereas ‘Karneol’ and ‘Újfehértói Fürtös’ gave the lowest. Finally, ‘Debreceni Bötermö’ and ‘Újfehértói Fürtös’ had the highest fruit quality and ‘Vowi’ had the lowest.

Key words: sour cherry, cultivar, pollen quality, self-pollination, yield, fruit quality.

Streszczenie:  Biologia kwitnienia i przydatność sadownicza wybranych odmian wiśni. Badania biologii kwitnienia i przydatności sadowniczej 6 odmian wiśni prowadzono w latach 2006–2008. Badane odmiany: Łutówka IR-2 (angielski typ ‘Łutówka’), Koral (Polska), Debreceni Bötermö(Węgry), Groniasta z Újfehértói (Węgry), Karneol (Niemcy) i Vowi (Niemcy), posadzono w 2001 roku w Sadzie Doświadczalnym Katedry Sadownictwa SGGW w Warszawie-Wilanowie. Wartość biologiczną pyłku (żywotność i zdolność kiełkowania) oceniano w trzech terminach: na początku, w pełni i na końcu kwitnienia. Żywotność pyłku badano metodą potrójnego barwienia (zieleń malahitowa, oranż G, fuksyna kwaśna) bezpośrednio po pobraniu materiału z drzew. Do oceny zdolności kiełkowania pyłek wysiano na pożywkę agarową (0,6% agaru, 12% sacharozy). Stopień samopłodności odmian oceniano na podstawie liczby owoców uzyskanych po zapyleniu 100 kwiatów ich własnym pyłkiem, następnie obliczono procent zawiązanych owoców w wyniku samozapylenia. Plony podano w kg na drzewo. Masę owoców przedstawiono w gramach. Jędrność owoców zmierzono za pomocą jędrnościomierza, a wyniki podano w Newtonach. Zawartość ekstraktu mierzono refraktometrem Abbego. Kwasowość czynną  owoców (pH) oznaczano przy użyciu pH-metru. Kwasowość miareczkową owoców przeliczano na zawartość kwasu jabłkowego. Badane odmiany różniły się zarówno pod względem terminu kwitnienia, jak i wartości biologicznej pyłku, jak również pod względem stopnia samopłodności i plonowania oraz niektórych cech jakościowych owoców. Odmianą, której pyłek odznaczał się zdecydowanie najwyższą  żywotnością była ‘Koral’ (średnio z 3 lat badań ponad 80%). Najniższą zaś żywotność pyłku (niecałe 55%) posiadała ‘Groniasta z Újfehértói’. Odmiany: Łutówka - IR2, Koral, Karneol i Vowi, charakteryzowały się pyłkiem o wysokiej zdolności kiełkowania - średnio 52,5%. ‘Groniasta z Újfehértói’ cechowała się pyłkiem, który kiełkował najsłabiej spośród wszystkich badanych odmian. Najwyższym stopniem samopłodności (średnio z lat badań ponad 20%) odznaczały się odmiany: Łutówka - IR2, Koral i Vowi. Odmianami, które zawiązały najmniej owoców w wyniku zapylenia własnym pyłkiem były: Karneol, Groniasta z Újfehértói i Debreceni Bötermö. Najwyższe plony uzyskiwano z drzew odmian: Łutówka, Koral i Vowi, a najniższe z drzew ‘Karneol’. Na obecnym etapie badań, jako odmiany o najwyższej przydatności sadowniczej ocenia się: ‘Łutówka - IR2’, ‘Koral’ i ‘Vowi’. Odmiany te, posiadają najwartościowszy pyłek, wykazują wysoki stopień samopłodności, dzięki czemu zawiązują dobrze owoce i wydają wysoki plon. ‘Debreceni Bötermö’ i ‘Groniasta z Újfehértói’ charakteryzowały się owocami o najwyższej jakości pod względem: masy, wartości refrakcji, jędrności i kwasowości. Odmiany te jednak, ze względu na swoją  niską samopłodność i problemy z plonowaniem, nie są odpowiednie do uprawy na wysoką skalę w naszym kraju.

Please use the following format to cite the selected article:
SZPADZIK E., JADCZUK-TOBJASZ E., ŁOTOCKA B. 2010. Floral biology of some sour cherry cultivars and their suitability for cultivation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 31: 43–51

Authors’ addresses:
Ewa Szpadzik, Ewa Jadczuk-Tobjasz
Katedra Sadownictwa – SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: ewa.szpadzik@gmail.com

Barbara Łotocka
Katedra Botaniki – SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: barbara_lotocka@sggw.pl

SZPADZIK E., JADCZUK-TOBJASZ E, ŁOTOCKA B. 2010. Floral biology of some sour cherry cultivars and their suitability for cultivation.