Analysis of energy consumption in the small bakery

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 58 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 57–66
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 58, 2011)

Analysis of energy consumption in the small bakery

BOGDAN DRÓŻDŻ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Results of investigations on energy consumption in production of bakery products are presented. The indices of specific electrical and thermal energy consumption were determined. There were developed regression equations describing the effect of twenty-four hours production on consumption of energy carriers. The obtained results can serve in comparisons between the plants of bakery branch as well as in forecasting of energy carries consumption.

Key words: baking industry, production energy consumption, indices of specific energy consumption.

Streszczenie: Analiza energochłonności małego zakładu piekarskiego. Na podstawie dostępnej literatury przedstawiono syntezę wyników badań nad energochłonnością  zakładów piekarskich. Stosując własną  metodykę określono przepływy materiałowo-energetyczne zakładu piekarskiego oraz wskaźniki jednostkowego zużycia energii. Zakładowy wskaźnik jednostkowego zużycia energii elektrycznej zawierał się w przedziale 55,2–266,5 kW·h/Mg pieczywa, a dla energii cieplnej 1,52–4,52 GJ/Mg pieczywa. Współczynniki determinacji dla otrzymanych równań regresji mogą  świadczyć o prawidłowej gospodarce energią cieplną. Największą przydatność do oceny energochłonności produkcji pieczywa miały wskaźniki wyrażające zużycie energii ogółem.

Please use the following format to cite the selected article:
DRÓŻDŻ B. 2011. Analysis of energy consumption in the small bakery. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture 58: 57–66

Author’s address:
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
bogdan_drozdz@sggw.pl
 
DRÓŻDŻ B. Analysis of energy consumption in the small bakery