Effect of legal and organizational factors on fruit farming quality in the opinion of producers

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 58 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 49–56
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 58, 2011)

Effect of legal and organizational factors on fruit farming quality in the opinion of producers

CZESŁAW WASZKIEWICZ, JERZY BULI ŃSKI, ANNA LEWANDOWSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University – SGGW

Abstract: Results of survey carried out among 100 apple producers are presented. The survey concerned the problems of current knowledge of producers on the trade standard and the factors that shape quality of produced fruits. Majority of the investigated apple producers (73%) are aware of existence of the trade standard for apples, but only 68% of them are conscious that the standard is obligatory. The producers notice the advantages of the trade standard application.

Key words: product quality, market, apples.

Streszczenie: Wpływ czynników prawnych i organizacyjnych na jakość produkcji sadowniczej w opinii producentów. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 100 krajowych producentów jabłek na Rynku Hurtowym Rolno-Spożywczym Bronisze SA. Ankieta dotyczyła problemów aktualnego stanu wiedzy producentów z zakresu czynników prawno-organizacyjnych kształtujących jakość produkowanych owoców. Badani producenci jabłek w większości (73%) są  świadomi obecności normy handlowej dla jabłek, jednakże o jej obligatoryjności zdaje sobie sprawę  już tylko 68%. Producenci dostrzegają korzyści wynikające ze stosowania się do normy handlowej, a dla 52% producentów stanowiła ona bodziec do podwyższenia jakości produkowanych jabłek. Spośród osób z ponad 15-letnim doświadczeniu - liczna grupa (21%) miała pogląd, że norma handlowa nie ma związku z poprawą  warunków produkcji i przez to, z jakością towaru.

Please use the following format to cite the selected article:
WASZKIEWICZ CZ., BULIŃSKI J., LEWANDOWSKA A. 2011. Effect of legal and organizational factors on fruit farming quality in the opinion of producers. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture 58: 49–56

Authors’ address:
Czesław Waszkiewicz, Jerzy Buliński
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl
 
WASZKIEWICZ CZ., BULIŃSKI J., LEWANDOWSKA A.  Effect of legal and organizational factors on fruit farming quality in the opinion of producers