Analysis of some factors affecting rational application of technical progress in agriculture on an example of automatic milking systems (AMS)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 58 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 35–40
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 58, 2011)

Analysis of some factors affecting rational application of technical progress in agriculture on an example of automatic milking systems (AMS)

MAREK GAWORSKI1, MARCO SETTI2, CESARE ZANASI2
1Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland
2Department of Agro-Food Protection and Valorization, Bologna University, Italy

Abstract: The main goal of the paper was to show possible differences in application and utilisation of automatic milking systems (AMS) in some European countries as a result of variable conditions created by biological progress in dairy farms and economic aspects. The biological progress was expressed by annual cow milking capacity in the considered countries. It was concluded that implementation of dairy farms with modern technical equipment for milking needs simultaneous improvement of dairy cow herds and some other factors, e.g. economic profitability.

Key words: AMS, automatic milking system, cow milking capacity, mechanization, progress.

Streszczenie: Analiza wybranych czynników wpływających na racjonalne zastosowanie postępu technicznego w rolnictwie na przykładzie automatycznych systemów doju (AMS). Głównym celem opracowania było przedstawienie możliwych różnic w zastosowaniu i wykorzystaniu automatycznych systemów doju (AMS), wynikających z różnych warunków stworzonych przez postęp biologiczny i względy ekonomiczne w gospodarstwach mleczarskich. Postęp biologiczny w rozpatrywanych krajach wyrażono roczną wydajnością mleczną krów. Stwierdzono, że wyposażanie gospodarstw mleczarskich w nowoczesny sprzęt techniczny do doju wymaga równoczesnego doskonalenia stada krów mlecznych oraz innych czynników, np. ekonomicznej opłacalności.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., SETTI M., ZANASI C. 2011. Analysis of some factors affecting rational application of technical progress in agriculture on an example of automatic milking systems (AMS). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture 58 (Agricultural and Forest Engineering): 35–40

Author’s address:
Marek Gaworski
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
marek_gaworski@sggw.pl

Marco Setti, Cesare Zanasi
Department of Agro-Food Protection and Valorization,
Bologna University
Via F. Rosselli 107
42100 Reggio Emilia, Italy

GAWORSKI M., SETTI M., ZANASI C. Analysis of some factors affecting rational application of technical progress in agriculture on an example of automatic milking systems  (AMS)