Effect of potato cultivation technology on the yield size and structure

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 58 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 5–13
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 58, 2011)

Effect of potato cultivation technology on the yield size and structure

JERZY BULI ŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2, PIOTR KRYSIK2
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are presented results of field experiment aimed at determination of potato response to soil compaction caused by tractor wheel passage. The three experimental variants were compared: no-traffic, traditional traffic system and traffic paths system. The carried out investigations showed that agricultural outfit passages executed during plant protection operations caused a decrease in tuber yield in the ridges next to passages. On the plots with traditional cultivation it amounted to over 13% in relation to the rows on no-traffic object. On the plots with passages a bigger share of tubers of diameter lower than 35 mm was found, while on the traffic paths object in the rows next to passage tracks the yield was higher by over 27%.

Key words: potato, traffic paths, tuber yield.

Streszczenie: Wpływ technologii uprawy ziemniaków na wysokość i strukturę plonu. W pracy przedstawiono wyniki badań polowych ukazujących reakcję ziemniaków na sposób przejazdów agregatów po polu w okresie wegetacji. Porównano trzy warianty doświadczenia - bez przejazdów, z przejazdami systemem tradycyjnym i z przejazdami po ścieżkach. Wyniki badań wykazały, że najkorzystniejsze warunki rozwoju roślin stwarzały obiekty ze ścieżkami, gdzie w porównaniu z pozostał ymi wariantami uzyskano najwyższy średni plon bulw z jednego metra rzędu poletek; najwyższą średnią masę bulw oraz wysoki udział plonu handlowego (bulwy > 35 mm) w strukturze masy plonu.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H., KRYSIK P. 2011. Effect of potato cultivation technology on the yield size and structure. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture 58 (Agricultural and Forest Engineering): 5–13

Authors’ addresses:
Jerzy Buliński
Wydział  Inż ynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leś nych
Szkoł a Gł ówna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl

Hanna Niemczyk
Katedra Agronomii
Szkoł a Gł ówna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: hannaniemczyk@wp.pl

BULIŃSKI J., NIEMCZYK H., KRYSIK P. Effect of potato cultivation technology on the yield size and structure