Effect of task spacing on the time of harvester travels within the forest inspectorate area

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 87-93
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Effect of task spacing on the time of harvester travels within the forest inspectorate area

TOMASZ NUREK
Department of Agricultural and Forest Machinery Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: Effect of task spacing on the time of harvester travels within the forest inspectorate area. The site observations of timber harvesting process with the harvester allowed for preliminary conclusion, that substantial parts of working day are utilized for machine travels to the sites of task realization and return travels to a base. This unfavourably affects effectiveness of working day utilization and results in the increased timber harvesting costs. The analysis presented in this paper is an attempt of explanation of the effect of several factors on total machine travel time during realization of tasks on the selected area.

Key words: timber harvesting, organization of work, harvester.

Streszczenie: Wpływ rozmieszczenia zadań na czas przejazdów harwestera po obszarze nadleśnictwa. Obserwacje terenowe procesu pozyskania drewna harwesterem doprowadziło do wstępnego stwierdzenia, że znaczące części dnia roboczego są wykorzystywane na przejazdy maszyn do miejsc realizacji zadań i powroty do baz. Sytuacja taka wpływa niekorzystnie na efektywność wykorzystania dnia roboczego i w efekcie powoduje wzrost kosztów pozyskania. Przedstawiona w niniejszym artykule analiza jest próbą wyjaśnienia wpływu kilku czynników na całkowity czas poświęcony na przejazdy maszyny w trakcie realizacji zadań na wybranym obszarze.

Please use the following format to cite the selected article:
NUREK T. 2007. Effect of task spacing on the time of harvester travels within the forest inspectorate area. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 87-93

Author's address:
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 164
NUREK T. Effect of task spacing on the time of harvester travels within the forest inspectorate area