Theoretical analysis of possibility of obtaining assumed working depth in the forest worm tilling machine FGL-70

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 79-85
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Theoretical analysis of possibility of obtaining assumed working depth in the forest worm tilling machine FGL-70

JACEK BRZÓZKO
Department of Agricultural and Forest Machinery Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: Lack ofpossibility of obtaining assumed working depth under certain conditions is the main exploitation problem of the forest worm tilling machine FGL-70, in spite of application of all additional weights provided by manufacturer. The paper aimed at theoretical analysis of machine design and determination of the reasons for that problem as well as the suggestions of constructional changes improving the work quality. According to author, these changes should include: fitting the machine with several sets of worm mills of various parameters, suitable for operation on various sites; different machine mounting on a tractor to intensify the effects of additional weights, as well as pointing out the importance of systematic sharpening of cutting mills, decisive for the values of vertical passive soil pressure forces.

Key words: soil, tillage, worm mill, stability.

Streszczenie: Analiza teoretyczna możliwości uzyskania założonej głębokości pracy przez leśną glebofrezarkę ślimakową FGL-70. Maszyny aktywne służące do przygotowania gleby na powierzchniach leśnych są w Polsce coraz częściej stosowane. Jedną z takich maszyn jest leśna gle-bofrezarka ślimakowa FGL-70. Zadaniem jej jest odsłonięcie gleby mineralnej, spulchnienie jej oraz wymieszanie z nią zalegającej ściółki. Miejscem pracy maszyny są głównie powierzchnie podokapowe przeznaczone do odnowienia naturalnego. Badania eksploatacyjne maszyny wykazały poważne kłopoty z uzyskaniem założonej głębokości pracy. Analiza teoretyczna konstrukcji pozwoliła wskazać powody tego stanu oraz zaproponować zmiany konstrukcyjne mogące poprawić jakość jej pracy. Według autora zmiany te powinny obejmować: wyposażenie maszyny
w kilka kompletów frezów ślimakowych o różnych parametrach, odpowiednich do pracy na różnych powierzchniach; zmianę sposobu zawieszenia maszyny na ciągniku w celu zintensyfikowania działania dodatkowych obciążników oraz wskazanie znaczenia systematycznego ostrzenia krawędzi tnących frezów, których to stan decyduje o wartości pionowych sił odporu gleby.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZÓZKO J. 2007. Theoretical analysis of possibility of obtaining assumed working depth in the forest worm tilling machine FGL-70. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 79-85

Author's address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
e-mail: jacek_brzozko@sggw.pl
 
BRZÓZKO J. Theoretical analysis of possibility of obtaining assumed working depth in the forest worm tilling machine FGL-70