Analysis of processing operation time and its percent share in timber harvesting with the chain saws

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 71-77
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Analysis of processing operation time and its percent share in timber harvesting with the chain saws

KRZYSZTOF WÓJCIK
Department of Agricultural and Forest Machinery Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: There is presented the analysis of operational time during three timber harvesting operations executed with the chain saws: felling, pruning and cross-cutting, together with the time percent structure. There were analyzed mainly the parameters of trees being harvested and their effect on the time needed to perform particular operations. Knowledge of the share of particular processing operations in timber harvesting is important for determination of arduousness of the chain saw operator's work. Determination of percent coefficient of j-operation's share in timber harvesting (Pj) enables to determine the so called equivalent vibrations, as the basis for permissible time of operator's work with respect to vibrations.

Key words: internal combustion chain saw, operational time, timber harvesting, felling, pruning, cross-cutting.

Streszczenie: Analiza czasu wykonywania operacji obróbczych i ich procentowy udział w procesie pozyskiwania drewna pilarkami spalinowymi. W artykule omówiono analizę czasu pracy oraz wpływ poszczególnych parametrów obrabianych drzew na czas ich obróbki podczas wykonywania ścinki, okrzesywania i wyrzynki. Poznanie struktury czasu pracy przy pozyskiwaniu drewna ma znaczenie przy określaniu stopnia uciążliwości pracy operatora pilarki spalinowej. Określenie procentowego współczynnika udziału j-tej operacji pozyskiwania drewna (pj) pozwala na wyznaczenie tzw. drgań ekwiwalentnych, będących podstawą do określenia dopuszczalnego czasu pracy operatora ze względu na drgania. Czas wykonywania operacji pozyskania drewna zależy od wielkości pilarek, a także od parametrów pozyskiwanych drzew (głównie średnicy w miejscu cięcia - przy ścince, liczby odcinanych gałęzi - przy okrzesywaniu i liczby wyrabianych sortymentów - przy wyrzynce). Za najbardziej niebezpieczną (ze względu na czas jej trwania) można uznać operację okrzesywania, gdzie jej udział wynosi około 57%. Mniej niebezpiecznymi wydają się operację ścinki i wyrzynki, których udział można średnio szacować odpowiednio na 25 i 18%.

Please use the following format to cite the selected article:
WÓJCIK K. 2007. Analysis of processing operation time and its percent share in timber harvesting with the chain saws. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 71-77

Author's address:
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
e-mail: krzysztof_wojcik@sggw.pl
 
WÓJCIK K. Analysis of processing operation time and its percent share in timber harvesting with the chain saws