Analysis of chain saw operational time during cross-cutting of pine bolt assortments

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 65-69
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Analysis of chain saw operational time during cross-cutting of pine bolt assortments

JANUSZ FRYDERYK SZTYBER, KRZYSZTOF WÓJCIK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: Indices of chain saw operation during timber harvesting enable to determine labour consumption of particular processing operations. The labour consumption of assortments' cross-cutting depends on their dimensions, especially on their amount obtained from one bolt. The following cross-cutting measures can be used: cutting rate, volumetric output of cross-cutting and specific time of cross-cutting.

Key words: cross-cutting, time of cross-cutting, cutting rate.

Streszczenie: Analiza wskaźników czasu pracy pilarki przy wyrzynce sortymentów ze strzał sosnowych. Pracochłonność wyrzynki sortymentów zależy od ich wymiarów, a głównie od ich liczby wyrabianych z jednej strzały. Wskaźnikiem, najlepiej opisującym proces wyrzynki, zdaniem autorów, jest jednostkowy czas wyrzynki, będący odwrotnością objętościowej wydajności wyrzynki. Rzeczywisty czas pracy pilarki przy wyrzynce sortymentów jest niemal odwrotnie proporcjonalny do ich długości. Przy pozyskaniu sortymentów stosowych korzystne jest wyrzynać wałki o długości powyżej 2 m; pracochłonność wyrzynki takich wałków jest 2,2-2,8 razy mniejsza od wyrzynki wałków 1 m. Najmniej pracochłonna jest wyrzynka całych grubizn strzał (żerdzi i dłużyc). Ich dalsza manipulacja na składnicy przyzrębowej lub manipulacyjnej, przy dużej koncentracji surowca może być bardzo efektywna z uwagi na możliwości umaszynowienia operacji.

Please use the following format to cite the selected article:
SZTYBER J.F., WÓJCIK K. 2007. Analysis of chain saw operational time during cross-cutting of pine bolt assortments. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 65-69

Authors' address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 164
e-mail: krzysztof_wojcik@sggw.pl
janusz_sztyber@sggw.pl
 
SZTYBER J.F., WÓJCIK K. Analysis of chain saw operational time during cross-cutting of pine bolt assortments