Effect of cutting with the chain saws with two pairs of cutting links per section

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 59-63
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Effect of cutting with the chain saws with two pairs of cutting links per section

ADAM MACIAK, ARKADIUSZ GENDEK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: Design of a chain saw highly influences its operational effects. Therefore, investigating and comparing operational effectiveness of the chain saws of various design is justified. It would enable to determine and evaluate factors affecting the wood cutting effectiveness and also to point out development trends in the chain saw design. The undertaken investigations aimed at comparing the effects of cutting with the chain saws with two pairs of cutting links per section with that of standard saws.

Key words: chain saw, wood cutting, gouge link, cutting rate

Streszczenie: Efekty skrawania piłami łańcuchowymi o dwóch parach ogniw tnących w sekcji. Pilarki spalinowe są podstawowymi narzędziami mechanicznymi stosowanymi w procesach technologicznych pozyskania drewna. Celem podjętych badań było porównanie efektów piłowania piłami łańcuchowymi o dwóch parach ogniw tnących w sekcji z piłami standardowymi. Miarą efektywności piłowania była uzyskiwana przez nie powierzchniowa wydajność skrawania. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że piły standardowe wykazują lepsze efekty pracy. Ponadto w piłach o dwóch parach ogniw tnących w sekcji występują znaczne zmiany wydajności wraz ze zmianą siły posuwu, natomiast piła standardowa zachowuje się bardziej stabilnie.

Please use the following format to cite the selected article:
MACIAK A., GENDEK A. 2007. Effect of cutting with the chain saws with two pairs of cutting links per section. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 59-63

Authors' address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
e-mail: adam_maciak@sggw.pl
          arkadiusz_gendek@sggw.pl
MACIAK A., GENDEK A. Effect of cutting with the chain saws with two pairs of cutting links per section