Effect of moisture content in soil on its compaction caused by multiple running of agricultural vehicles

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 3-8
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Effect of moisture content in soil on its compaction caused by multiple running of agricultural vehicles

JERZY BULIŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2
1Department of Agricultural and Forest Machinery,
2Department of Agriculture Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: The paper presents results of 2-year investigations carried out on soil compaction in winter rape cultivation at various methods of outfit movement in the field and different precipitation conditions. The changes in soil compaction and porosity in the plant vegetation period are presented. The investigations were carried out in compact plant plots and the plots with paths left for outfit running (traffic paths).

Key words: rape, soil compaction, soil moisture content, precipitation.

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki dwuletnich badań właściwości fizycznych gleby (gęstości i porowatości) w uprawie rzepaku ozimego. Zbadano wpływ wilgotności gleby związany z opadami atmosferycznymi na reakcję gleby na ugniatanie kołami. Badaniami objęto dwa obiekty: łan zwarty i ścieżki przejazdowe. Największy wzrost zagęszczenia gleby w badanych obiektach był związany z okresem opadów i podwyższoną wilgotnością gleby. Porowatość ogólna, w porównaniu do łanu, w obszarze ścieżek zmniejszyła się w zakresie od 6% do 8%, osiągając wartości uznawane za minimalne dla gleb mineralnych. W porowatości dyferencyjnej zdecydowanej redukcji uległy pory o średnicy 30 um przy niewielkim zwiększeniu się udziału porów o średnicy powyżej 30 um. W roku o dużym nasileniu opadów w czasie wykonywania zabiegów nawożenia i ochrony roślin, objętość porów powietrznych zmniejszała się poniżej poziomu minimum aeracyjnego.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. 2007. Effect of moisture content in soil on its compaction caused by multiple running of agricultural vehicles. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 3-8

Authors' address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. Effect of moisture content in soil on its compaction caused by multiple running of agricultural vehicles