Criteria for selecting attributes for the prognostic neural model based on limited data set

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 99-104
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Criteria for selecting attributes for the prognostic neural model based on limited data set

MONIKA JANASZEK1, MAGDALENA MAJORCZYK1 DARIUSZ R. MAŃKOWSKI2, JĘDRZEJ TRAJER1
1Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Institute of Plant Breeding and Acclimatization - Radzików

Abstract: There was undertaken an attempt of neural modeling application to prediction of Consumer Price Index value (CPI). Number of variables introduced at the network inputs was reduced with respect to the limited training data set. The three statistical methods were used in selection of input variables: forward selection, stepwise selection and selection based on Cp Mallows' criterion. There was compared the accuracy of the linear network and MLP network with two and three neurons in a hidden layer, built on the basis of selected causal variables.

Key words: Consumer Price Index value (CPI), Cp Mallows' coefficient, forecasting, forward selection, linear model, multilayer perceptron, neural networks, stepwise selection, variables selection

Strzeszczenie: Kryteria doboru cech do neuronowego modelu prognostycznego budowanego na podstawie ograniczonego zbioru danych. W pracy podjęto próbę zastosowania modelowania neuronowego do predykcji wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Liczbę zmiennych, podawanych na wejścia sieci, zredukowano ze względu na ograniczony zbiór danych uczących. Do wyboru zmiennych wejściowych wykorzystano trzy metody statystyczne: selekcję „w przód", selekcję dwukierunkową oraz selekcję na podstawie kryterium Cp Mallowsa. Porównano trafność prognoz sieci liniowej oraz sieci MLP z dwoma i trzema neuronami w warstwie ukrytej, zbudowanych na podstawie wyselekcjonowanych zmiennych przyczynowych.

Please use the following format to cite the selected article:
JANASZEK M., MAJORCZYK M., MARKOWSKI D.R., TRAJER J. 2007. Criteria for selecting attributes for the prognostic neural model based on limited data set. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 99-104

Author's address:
Monika Janaszek, Magdalena Majorczyk, Jędrzej Trajer
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Zakład Mechaniki i Techniki Cieplnej
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa,  Poland

Dariusz R. Mańkowski
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin
05-870 Błonie, Radzików Poland

JANASZEK M., MAJORCZYK M., MARKOWSKI D.R., TRAJER J. Criteria for selecting attributes for the prognostic neural model based on limited data set