Analysis of indices of milk collecting system improvement on an example of the co-operative "Rolmlecz" in Radom

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 93-98
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Analysis of indices of milk collecting system improvement on an example of the co-operative "Rolmlecz" in Radom

MAREK GAWORSKI, ANNA STĘPIEŃ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The undertaken work aimed at analysis of the system of milk collecting from the producers with the use of auto-cisterns, on the example of operational region of co-operative "Rolmlecz" in Radom. Different dynamics of auto-cistern output changes is pointed out, depending on the milk volume collected once from the suppliers. There is presented an analysis of the set of technological and economical factors, which favour an increase in milk production in the farms, leading to improvement in utilization of technical potentials of vehicles for direct milk collection from the producers.

Key words: auto-cistern, farm

Streszczenie: Analiza wskaźników doskonalenia systemu pozyskiwania mleka na przykładzie Spółdzielni „Rolmlecz" w Radomiu. Celem podjętej pracy była analiza systemu pozyskiwania mleka od producentów za pośrednictwem autocystern na przykładzie regionu działania Spółdzielni „Rolmlecz" w Radomiu.
Wskazano na zróżnicowanie dynamiki zmian wydajności pracy autocystern w zależności od ilości odbieranego jednorazowo mleka od dostawców. Przedstawiono analizę zbioru czynników techno-logiczno-ekonomicznych sprzyjających powiększaniu skali produkcji mleka w gospodarstwach, które mogą przekładać się na zmiany w efektywności wykorzystania technicznego potencjału pojazdów do bezpośredniego odbioru mleka od producentów.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., STĘPIEŃ A. 2007. Analysis of indices of milk collecting system improvement on an example of the co-operative “Rolmlecz” in Radom. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 93-98

Author's address:
Marek Gaworski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa,  Poland
e-mail: marek_gaworski @sggw.pl
 
GAWORSKI M., STĘPIEŃ A. Analysis of indices of milk collecting system improvement on an example of the co-operative “Rolmlecz” in Radom