Energy crops and bioenergetics in the Czech Republic

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 73-78
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Energy crops and bioenergetics in the Czech Republic

PAVEL HENEMAN, JAN ČERVINKA
Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno

Abstract: It was found despite the fact that many specific problems of biomass direct combustion have been already resolved, the unified system based on fuel standardization and cooperation between heat producers and consumers has not yet been created. Besides, the whole field of biomass pyrolysis and gasifi cation is yet a challenge to be addressed. To assert the energy obtained from biomass is, of course, very difficult, especially with regards to individual approaches.

Key words: energy crops, biomass, bioenergetics

Streszczenie: Uprawy energetyczne i bioenergetyka w Republice Czeskiej. W pracy scharakteryzowano uprawy energetyczne i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Republice Czeskiej. W Czechach znajduje się 500 000 ha ziemi nienadającej się do wykorzystania rolniczego, która może być przeznaczona na uprawy roślin energetycznych. Obecnie na biomasę przypada 3/4 energii otrzymywanej z odnawialnych źródeł energii, ale stanowi to tylko 1% wewnętrznego zapotrzebowania na energię. Podjęto działania zmierzające do większego wykorzystania różnorodnych surowców do bezpośredniego spalania lub ich przetwarzania na paliwa ciekłe lub gazowe.

Please use the following format to cite the selected article:
HENEMAN P., ČERVINKA J. 2007. Energy crops and bioenergetics in the Czech Republic. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s.  73-78

Authors' address:
Pavel Heneman, Jan Cervinka
Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering
The Czech Republic
e-mail: ph0030@mendelu.cz
 
HENEMAN P., ČERVINKA J. Energy crops and bioenergetics in the Czech Republic