Experimental verifying of mathematic model for biomass combustion

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 89-93
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Experimental verifying of mathematic model for biomass combustion

MARTIN POLÁK1, PAVEL NEUBERGER1, JIRI SOUČEK2
1Department of Mechanics and Engineering, Technical Faculty, Czech University of Life Science in Prague, Czech Republic
2Research Institute of Agricultural Engineering, Prague, Czech Republic

Abstract: Among all alternative energy sources Czech Republic has the biggest potential in biomass. If we want use it effectively it is need to fulfil all requirements of this fuel. Created model describes combustion process from the point of view of imperfect burning and it is based on elementary analyse of fuel. This model was compared with results from experimental combustion. Difference between model and reality is in the maximum 5%, while this is valid for samples with worse burning stability. On the opposite, samples with good stability show smaller deviation, ranging 1-2 %.

Key words: biomass, combustion, emission, calculation model.

Streszczenie: Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego spalania biomasy. Republika Czeska posiada ze wszystkich źródeł alternatywnych największy potencjał w biomasie. Jeśli ten potencjał chcemy efektywnie wykorzystywać, to należy spełnić wszystkie wymogi, które to źródło posiada. Opracowany model opisuje proces spalania na podstawie analizy elementarnej paliwa przy czym jest zakładane niedoskonałe czyli realne spalanie. Wyniki z modelu są następnie porównywane z wynikami spalania eksperymentalnego. Różnica między modelem i rzeczywistością wynosi najwyżej 5%, przy czym ta wartość odpowiada paliwu z niższą stabilnością spalania. W stosunku do paliwa z dobrą stabilnością spalania różnica nie przekracza 1-2%.

Please use the following format to cite the selected article:
POLAK M., NEUBERGER P., SOUCEK J. 2008. Experimental verifying of mathematic model for biomass combustion. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering). s. 89-93

Authors' addresses:
Ing. Martin Polak, Ph.D.
Technical Faculty
Czech University of Life Science
Kamycka 129
Prague 6 - Suchdol 165 21
Czech Republic
e-mail: karel@tf.czu.cz

Jiri Soućek
Research Institute of Agricultural Engineering
Drnovska 507
Praha 6 - 161 01
e-mail: jiri.soucek@vuzt.cz

POLÁK M., NEUBERGER P., SOUČEK J. Experimental verifying of mathematic model for biomass combustion