Properties and structure of spheroidal chilled cast iron welded by friction

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 67-71
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Properties and structure of spheroidal chilled cast iron welded by friction

RADOSŁAW WINICZENKO
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

Abstract: Investigations were carried out on friction welding of spheroidal cast iron "modified" from the front. The investigations aimed at "decreasing" of free state carbon content in welding zone. The samples were welded by friction and subjected to strength test, hardness test and structural test with the use of scanning electron microscope (SEM). An increase in friction time improved the strength of connections, however, the temperature achieved in a central part of connection was insufficient to break up the cementite into equivalent phases.

Key words: spheroidal cast iron, friction welding, strength of connection.

Streszczenie: Właściwości i struktura zabielonego żeliwa sferoidalnego zgrzanego tarciowo. W pracy przeprowadzono badania nad zgrzewaniem tarciowym żeliwa sferoidalnego „modyfikowanego" od czoła. Celem badań było „zmniejszenie" zawartości węgla w stanie wolnym w strefie zgrzewania. Próbki zostały zgrzane tarciowo, a następnie poddane badaniom wytrzymałościowym, twardości i strukturalnym z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zwiększenie czasu tarcia korzystnie wpłynęło na wytrzymałość połączeń, aczkolwiek temperatura osiągnięta w centralnej części złącza była niewystarczająca do rozpadu cementytu na fazy równowagowe.

Please use the following format to cite the selected article:
WINICZENKO R. 2008. Properties and structure of spheroidal chilled cast iron welded by friction. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering). s. 67-71

Author's address:
Radosław Winiczenko
Katedra Podstaw Inżynierii,
Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW ,
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
email: rwinicze@poczta.onet.pl
 
WINICZENKO R. Properties and structure of spheroidal chilled cast iron welded by friction