Investigations on drying of new pumpkin varieties

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 45-50
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Investigations on drying of new pumpkin varieties

MARIUSZ SOJAK, SZYMON GŁOWACKI
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

Abstract: The paper presents preliminary investigations and verification of models for drying of new pumpkin varieties in the first drying period, with consideration to shrinkage in volume, and in the second drying period. In calculations there were used results of measurements on kinetics of drying (in forced convection) of pumpkin particles (cross-cut perpendicularly to fibres) in the shape of a plate of thickness 5 and 10 mm, at drying medium temperature 80°C, drying medium speed 1.2 m.s-1. The results of measurements on changes in pumpkin particle volume were also used in calculations. The drying process was executed in a tunnel dryer.

Key words: pumpkin, convectional drying, forced convection, model, shrinkage.

Streszczenie: Badania suszenia nowych odmian dyni. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań oraz weryfikację modeli pierwszego okresu suszenia z uwzględnieniem skurczu objętościowego oraz drugiego okresu suszenia nowych odmian dyni. Do obliczeń wykorzystano wyniki pomiarów kinetyki suszenia, w konwekcji wymuszonej, cząstek dyni (krojonych prostopadle do włókien) w kształcie płyty o grubości 5 oraz 10 mm, w temperaturze czynnika suszącego 80°C, dla prędkości czynnika suszącego 1,2 m.s-1, oraz pomiarów zmian objętości cząstek dyni. Proces suszenia przeprowadzony został w suszarce tunelowej.

Please use the following format to cite the selected article:
SOJAK M., GŁOWACKI SZ. 2008. Investigations on drying of new pumpkin varieties. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering). s. 45-50

Authors' address:
Mariusz Sojak, Szymon Głowacki
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW,
Zakład Podstaw Nauk Technicznych,
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa,
Poland.
e-mail: mariusz_sojak@sggw.pl
 
SOJAK M., GŁOWACKI SZ. Investigations on drying of new pumpkin varieties