Effect of storage conditions on biological value of wheat and barley grain

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 39—14
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Effect of storage conditions on biological value of wheat and barley grain

CZESŁAW WASZKIEWICZ, MICHAŁ SYPUŁA
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

Abstract: There was compared the rate ofmould attacking of wheat and barley grain during storage at temperatures 20, 25 and 30°C and relative air humidity 94 and 99%. The samples were put in a climatic chamber and constant storage conditions were maintained. Using linear regression method there were determined equations describing the rate of grain attacking, as a function of storage time for particular storage conditions. Basing on carried out analysis of investigation results it was proved that the wheat grain was earlier attacked by mould and it lost its germination capacity earlier, when compared to barley grain.

Key words: grain, wheat, barley, germination capacity, mould.

Streszczenie: Wpływ warunków przechowywania na wartość biologiczną ziarna pszenicy i jęczmienia. Dokonano porównania tempa porażenia pleśnią ziarniaków pszenicy i jęczmienia podczas ich przechowywania w temperaturach 20, 25 i 30°C oraz przy wilgotności względnej powietrza 94 i 99%. Stałe warunki przechowywania były utrzymywane przez umieszczenie próbek ziarna w komorze klimatycznej. Metodą regresji liniowej wyznaczono równania opisujące tempo porażenia ziarniaków w funkcji czasu przechowywania dla poszczególnych warunków przechowywania. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań wykazano, że warunki przechowywania (temperatura i wilgotność powietrza oraz czas przechowywania) istotnie wpływają na stopień porażenia pleśnią ziarna pszenicy i jęczmienia. Przy tych samych warunkach przechowywania tempo rozwoju pleśni na ziarniakach pszenicy jest większe w porównaniu do jęczmienia.

Please use the following format to cite the selected article:
WASZKIEWICZ CZ., SYPUŁA M. 2008. Effect of storage conditions on biological value of wheat and barley grain. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering). s. 39—14

Authors' address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa,
WASZKIEWICZ CZ., SYPUŁA M. Effect of storage conditions on biological value of wheat and barley grain