Methods for evaluation of breaking up of maize chaff separated on the sieve separator

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 23-30
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Methods for evaluation of breaking up of maize chaff separated on the sieve separator

ALEKSANDR LISOWSKI, KRZYSZTOF ŚWIĄTEK, KRZYSZTOF KOSTYRA, JAROSŁAW CHLEBOWSKI
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

Abstract: The work aimed at determination of breaking up degree of maize chaff and grain with the use of the sieve separator, fabricated according to ANSI/ASAE S424.1 Standard, and at comparison of the methods for evaluation of chaff particle length distribution. As the quality indices of evaluation of maize breaking up degree there were taken: geometric mean of chaff length, standard deviation of length and index of maize grain breaking up. These indices were determined on the basis of mass distribution. The three varieties of maize plants were investigated: SAN, LG2244 and REDUTA of moisture content 62.8, 59.4 and 63.2%, respectively, harvested with two self-propelled forage harvesters. It was found that the chaff length ranged from 7.82 to 12.92 mm, depending on forage harvester used and maize variety. The ANSI/ASAE S424.1 method for determination of geometric mean of chaff length was verified with the use of Rosin-Rammler model, by calculating hypothetical dimension of sieve mesh, which passed through a half of material being sifted. The obtained results proved usability of both the methods for determination of the chaff length distribution.

Key words: breaking up, sieve separator, chaff distribution, method.

Streszczenie: Celem pracy było określenie stopnia rozdrobnienia sieczki oraz ziarna kukurydzy za pomocą separatora sitowego wykonanego według normy ANSI/ASAE S424.1 oraz porównanie metod oceny rozkładu długości cząstek sieczki. Za wskaźniki jakościowe oceny stopnia rozdrobnienia kukurydzy przyjęto średnią geometryczną długości sieczki, odchylenie standardowe długości oraz wskaźnik rozdrobnienia ziaren kukurydzy. Wskaźniki te określono na podstawie rozkładu masowego. Zbadano rozdrobnienie roślin kukurydzy odmian SAN, LG2244 i REDUTA, o wilgotności odpowiednio 62,8, 59,4 i 63,2% zbieranych dwiema sieczkarniami samojezdnymi. Stwierdzono, że długość sieczki zawiera się w zakresie 7,82-12,92 mm i zależy od zastosowanej sieczkarni oraz odmiany kukurydzy. Metodę wyznaczenia średniej geometrycznej długości sieczki według ANSI/ASAE S424.1 zweryfiko-
wano posługując się modelem Rosina-Rammlera, obliczając hipotetyczny wymiar oczka sita, przez który przechodzi połowa masy przesiewanego materiału. Uzyskane wyniki świadczą o przydatności obydwu metod do opisywania rozkładu długości sieczki.

Please use the following format to cite the selected article:
LISOWSKI A.,  ŚWIĄTEK K., KOSTYRA K.,  CHLEBOWSKI J. 2008. Methods for evaluation of breaking up of maize chaff separated on the sieve separator. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering). s. 23-30

Authors' address:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166,
tel. +22 5934527,
e-mail: aleksander_lisowski@sggw.pl
 
LISOWSKI A.,  ŚWIĄTEK K., KOSTYRA K.,  CHLEBOWSKI J. Methods for evaluation of breaking up of maize chaff separated on the sieve separator