Sources of nitrous oxide emission in agricultural sector in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 79-84
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 53, 2009)

Sources of nitrous oxide emission in agricultural sector in Poland

JACEK BIAŁEK
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The paper describes how Poland fulfils its obligations of Kioto Protocol in relation to nitrous oxide emission as one of the greenhouse gases. The cope of work is limited to agricultural sector only. There are presented the sources of greenhouse gas (GHG), divided into groups according to methodic and classification of IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change); the sources of nitrous oxide emission of agricultural sector are analyzed. The nitrous oxide emissions of 2003 in agricultural sector were analyzed in details, basing on annual listing related to the previous year and the basic year 1988.

Key words: agricultural sector, nitrous oxide, N2O emission sources, greenhouse gas.

Streszczenie: Źródła emisji podtlenku azotu w sektorze rolniczym w Polsce. W artykule przedstawiono w j aki sposób Polska wypełnia zobowiązania Protokołu z Kioto w odniesieniu do emisji jednego z gazów cieplarnianych - podtlenku azotu. Zakres pracy ograniczono do sektora rolnego. Zaprezentowano źródła emisji GHG (Greenhouse Gas), podzielone na grupy według metodyki i klasyfikacji IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) oraz przeanalizowano źródła emisji podtlenku azotu z sektora rolniczego. Szczegółowej analizie poddano emisje podtlenku azotu w sektorze rolniczym z 2003 roku, na podstawie corocznej inwentaryzacji, w odniesieniu do roku poprzedniego i roku bazowego 1988.

Please use the following format to cite the selected article:
BIAŁEK J. 2009. Sources of nitrous oxide emission in agricultural sector in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering). s. 79-84

Authors' address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: jacek_bialek@sggw.pl
 
BIAŁEK  J.  Sources  of  nitrous  oxide emission in agricultural sector in Poland