Analysis of the effects of fodder wagon application in milk cattle feeding

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 41—16
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 53, 2009)

Analysis of the effects of fodder wagon application in milk cattle feeding

MAREK GAWORSKI, MARCIN KAŹMIERCZAK, KONRAD KOZAKIEWICZ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The work aimed at analysis of advantages connected to providing the milking farms with fodder wagons. The economic, environmental and labour input criteria connected with feeding the cows with complete feed with the use of fodder wagon were analyzed. Two farms specialized in milk production were selected for detailed analysis. The results pointed out that feeding the animals with complete feed TMR with the use of fodder wagon caused a distinct increase in milk production per cow. It was calculated that the purchase costs of fodder wagon were repaid after 1.5-2.5 years in analyzed farms.

Key words: cost, fodder wagon, milking productivity

Streszczenie: Analiza efektów zastosowania wozu paszowego w żywieniu bydła mlecznego. Praca obejmowała analizę korzyści związanych z wyposażeniem gospodarstw mlecznych w wozy paszowe. Szczegółowym zakresem analizy objęto kryteria ekonomiczne, środowiskowe, a także nakłady pracy w obszarze zadawania pasz peł-noporcjowych wozem paszowym. Do określenia efektów stosowania wozów paszowych wykorzystano dane z dwóch gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Analiza wskazała, że podawanie zwierzętom pasz pełnoporcjowych TMR w wyniku wprowadzenia wozu paszowego przyczyniło się w okresie dwóch lat do wzrostu wartości produkcji mleka od jednej krowy o ponad 20%. W rozpatrywanym okresie zysk z produkcji mleka wzrósł o około 15%.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., KAŹMIERCZAK M., KOZAKIEWICZ K. 2009. Analysis of the effects of fodder wagon application in milk cattle feeding. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering). s. 41—16

Authors' address:
Marek Gaworski, M. Kaźmierczak, K. Kozakiewicz
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji - SGGW
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl