Suppleness of energetic plants to chopping

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 33—10
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 53, 2009)

Suppleness of energetic plants to chopping

ALEKSANDER LISOWSKI1, TOMASZ NOWAKOWSKI1, MICHAŁ SYPUŁA1, DANUTA CHOŁUJ2, GRZEGORZ WIŚNIEWSKI2, OL'GA URBANOVICOVÂ3
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Plant Physiology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
3Department of Machines and Production Systems, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia

Abstract: The work aimed at investigating the length distribution of energetic plants broken up in a chopping unit of the forage harvester. The chopped plant particles of: Salix viminalis, Rosa multiflora, Miscanthus sinensis gigantean, Polygonum sachalinense, Spartina pectinata, Sida herma-phrodita and Helianthus tuberosus were taken as research material. The differences in distribution of particle length were the species feature of energetic plants. The length distribution of chopped willow particles showed the highest mean value and good regularity, while the Helianthus tubero-sus mixture was shortest and most irregular. Differences between mean values of particle length calculated by geometric mean method and according to Rosin-Rammler method were lower than standard deviation values, while connectivity between these values was very high (R = 0.994).

Key words: energetic plants, sieve separator, chopping, particle length.

Streszczenie: Podatność roślin energetycznych na rozdrabnianie. Celem pracy było zbadanie rozkładu długości cząstek rozdrobnionych roślin energetycznych w toporowym zespole tnącym sieczkarni polowej. W badaniach wykorzystano mieszaninę rozdrobnionych cząstek roślin wierzby krzewiastej, róży wielokwiatowej, miskantusa olbrzymiego, rdestu sachalińskiego, spartiny preriowej, ślazowca pensylwańskiego i topinamburu. Na podstawie rozkładów długości sieczki na separatorze sitowym, wykonanym wg normy ANSI/ASAE S424.1 stwierdzono, że różnice w tych rozkładach były cechą gatunkową roślin energetycznych. Spośród mieszanin rozdrobnionych roślin energetycznych rozkład długości cząstek wierzby charakteryzował się największą średnią geometryczną i był dobrze wyrównany, a mieszanina topinambura była najkrótsza, ale najbardziej nierównomierna. Różnice między średnimi wartościami długości cząstek, obliczonymi metodą średniej geometrycznej i według modelu Rosina-Rammlera były mniejsze od wartości odchylenia standardowego, a spójność między tymi wartościami była bardzo wysoka (R = 0,994).

Please use the following format to cite the selected article:
LISOWSKI  A.,  NOWAKOWSKI  T., SYPUŁA  M., CHOŁUJ D.,  WIŚNIEWSKI G., URBANOVICOVÁ O. 2009. Suppleness of energetic plants to chopping. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 33—10

Authors' addresses:
Aleksander Lisowski, Tomasz Nowakowski, Michał Sypuła
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: aleksander_lisowski@sggw.pl

Danuta Chołuj, Grzegorz Wiśniewski
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
Katedra Fizjologii Roślin
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland

Ol'ga Urbanovicovâ
Department of Machines and Production Systems,
Slovak University of Agriculture in Nitra

LISOWSKI  A.,  NOWAKOWSKI  T., SYPUŁA  M., CHOŁUJ D.,  WIŚNIEWSKI G., URBANOVICOVÁ O. Suppleness of energetic plants to chopping