Application of soil electrical conductivity and granulometric composition assessment to provide site-specific variability of soil conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 23–32
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 53, 2009)

Application of soil electrical conductivity and granulometric composition assessment to provide site-specific variability of soil conditions

JOZEF KRAJCO, JAN PISZCZALKA, KATARÍNA KOLLÁROVÁ
Slovak Agricultural University in Nitra

Abstract: Results of soil electrical conductivity measurement and granulometric composition determination are presented. The soil electrical conductivity (EC) was determined with the use of conductometer KTN-6. The obtained EC values ranged between 1.9 mS·m-1 and 10.6 mS·m-1 (for the depth range 0–30 cm), and between 2.4 mS·m-1 and  20.1 mS·m-1 (for the depth range 0–90 cm). The upper layer (0–30 cm) average value presented 5.1 mS·m-1 and the soil profile 0–90 cm was characterized by the average value of 10.1 m·S-1.

Key words: soil electrical conductivity, granulometric composition, GPS, precision farming.

Streszczenie: Zastosowanie elektrycznej przewodności gleby i oceny składu granulometrycznego do określania specyficznej zmienności warunków glebowych. Specyficzna zmienność przestrzenna warunków glebowych stanowi znaczący bodziec do stosowania i sukcesu rolnictwa precyzyjnego. Pomiary przewodności  elektrycznej  (EC) są od dawna wykonywane w celu identyfikacji zmiennych własności gleby. Jednym z zastosowań map przewodności jest ich porównanie z innymi  zasobami informacji i pomoc w podejmowaniu decyzji. Celem przedstawionej pracy jest zbadanie zależności pomiędzy EC gleby i mapami składu granulometrycznego. Oprogramowanie GIS zarządzania rolnictwem precyzyjnym przechowuje takie dane jak EC gleby i typ gleby w poszczególnych warstwach i przypisuje je do poszczególnych miejsc na polu. Mapy GPS przewodności  elektrycznej  pokazano w celu dostarczenia efektywnego narzędzia do identyfikacji EC gleby, tekstury i innych własności gleby. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki pomiarów przewodności  elektrycznej i składu granulometrycznego gleby na polu o ogólnej powierzchni 14,27 ha z trzema różnymi strefami charakterystycznymi. Przewodność elektryczną gleby określano przy użyciu konduktometru KTN-6 w dwóch profilach glebowych: 0–30 cm i 0–90 cm.  Uzyskane wartości EC zmieniały się od 1,9 mS.m-1 do 10,6 mS.m-1 (na głębokości 0–30 cm) i od 2.4 mS.m-1 do 20.1 mS.m-1  (na głębokości 0–90 cm). Średnia wartość EC w warstwie wierzchniej (0–30 cm) wynosiła 5.1 mS.m-1 , natomiast w warstwie 0–90 cm wynosiła 10.1 mS.m-1.

Please use the following format to cite the selected article:
KRAJCO  J.,  PISZCZALKA  J.,  KOLLÁROVÁ K.  2009. Application of soil electrical conductivity  and  granulometric  composition  assessment  to  provide  site-specific variability of soil conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 23–32

 

Authors’ addresses:
Jozef Krajgo
doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD.
Katarína Kollárová
Slovak Agricultural University in Nitra
Faculty of Agricultural Engineering
Department of Machines and Production Systems
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
Slovak Republic
E-mail: jozef.krajco@gmail.com,
Jan.Piszczalka@uniag.sk
kkollarova@gmail.com
 
KRAJCO J., PISZCZALKA J., KOLLÁROVÁ K. Application of soil electrical conductivity and granulometric composition assessment to provide site-specific variability of soil conditions