Changes in some physical properties of soil during vegetation period of winter rape

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 5–10
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 53, 2009)

Changes in some physical properties of soil during vegetation period of winter rape

JERZY BULIŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Analysis of changes in soil volumetric density and water-air properties during vegetation period of winter rape is presented. Investigations were carried out in 2004/2005 season on the object without outfit passages (compact  plants) and with passages (paths). It was found that the biggest changes in soil compaction on the paths (almost 60% of the final state) were caused by the first passage of seeding outfit. As a result of soil compacting, in differential porosity the volume of pores of diameter >30 um decreased significantly, while  the volume of pores of diameter < 3  um increased slightly.

Key words: rape, soil compaction, general porosity, differential porosity.

Streszczenie:  Zmiany  niektórych  właściwości fizycznych  gleby  w  okresie  wegetacji    rzepaku ozimego.  W  pracy  przedstawiono  analiz,  zmian gęstości objętościowej  i  właściwości  wodno-powietrznych  gleby  w  okresie  wegetacji  rzepaku ozimego.  Badania  przeprowadzono  w  sezonie 2004/2005 na obiekcie bez przejazdów agregatów (łan)  i  z  przejazdami  (ścieżki).  Stwierdzono,  że największe  zmiany  zagęszczenia  gleby  w  ścieżkach  (prawie  60%  stanu  końcowego)  powodował pierwszy  przejazd  agregatu  do  siewu  roślin. W wyniku ugniatania gleby kołami agregatów rolniczych wzrastała przede wszystkim objętość porów zajętych przez wodę trudno dostępną i niedostępną dla roślin, a w niewielkim stopniu wzrastała objętość porów zajętych wodą łatwo dostępną dla roślin.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. 2009. Changes in some physical properties of soil during vegetation period of winter rape. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering). s. 5–10

Authors’ addresses:
Jerzy Buliński
Wydzia! Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
e-mail: kmrl@sggw.pl

Hanna Niemczyk
Katedra Agronomii SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. 2009. Changes in some physical properties of soil during vegetation period of winter rape.