Research on tyre rigidity in terms of ecological safety of agricultural landscapes

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 85–90
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Research on tyre rigidity in terms of ecological safety of agricultural landscapes

YURY CHYGAREV, SERGEY LODYATA
Belarussian Agrarian Technical University

Abstract: The experiment included express-analysis and systematization of physical and mechanical characteristics of soil as well as computer simulation of the process. Experimental  findings have shown that all soil parameters become worse after the passage of a tractor without working implement with radial or diagonal tyres. The diagonal tyres destroy the structure of arable layer more than radial tyres. It should be noted that the difference in estimation of compaction and distortion of soil structure by diagonal and radial tyres is more essential for peat soil than for sod-podzol loamy soil. According to the data obtained the diagonal tyres affect peat soil by 5.58% and sod-podzol loamy soil by 3.28% more than radial tyres.

Key words: tyre rigidity, ecological safety.

Streszczenie: Badania sztywności opon ze względu na bezpieczeństwo ekologiczne terenów rolniczych. Eksperyment obejmował szybką analizę i systematykę  fizycznych i mechanicznych właściwości gleby oraz komputerową symulację procesu. Wyniki badań wykazały pogorszenie wszystkich parametrów gleby po przejeździe ciągnika bez narzędzi, z oponami radialnymi i diagonalnymi. Opony diagonalne niszczyły strukturę warstwy ornej bardziej niż opony radialne. Należy podkreślić,  że różnice w oszacowanym ugniataniu i zniekształcaniu struktury gleby przez diagonalne i radialne opony są bardziej istotne na glebach torfowych niż piaszczysto-gliniastych i darniowo-bielicowych. Wyniki badań wskazują, że efekt działania opon diagonalnych jest większy niż opon radialnych o 5,58% na glebie torfowej i o 3,28% na glebie piaszczysto-gliniastej i darniowo-bielicowej.

Please use the following format to cite the selected article:
CHYGAREV Y., LODYATA S. 2009. Research on tyre rigidity in terms of ecological safety of agricultural landscapes. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 85–90

Authors’ address:
Belarussian Agrarian Technical University
5 Michurina St.
213410 Gorki
Belarussia
CHYGAREV Y., LODYATA S. Research on tyre rigidity in terms of ecological safety of agricultural landscapes