Analysis of moisture change process in the maize grain with the use of statistical methods

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 65–70
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Analysis of moisture change process in the maize grain with the use of statistical methods

KATARZYNA SZWEDZIAK, JOANNA RUT
Department of Agricultural and Forest Technology, Opole University of Technology

Abstract: Investigations on specifi cation of moisture change process in the maize grain are presented. A statistical data analysis was carried out with the use of the multiple, linear and non-linear regression models, enabling to determine degree of connection between particular variables. The obtained models were compared with the use of comparative statistics.

Key words: statistical modeling, regression, sorbent, moisture content, maize grain.

Streszczenie: Analiza procesu zmiany wilgoci w ziarnie kukurydzy z wykorzystaniem metod statystycznych. W artykule przedstawiono badania związane z charakterystyką procesu wilgoci w masie ziarna kukurydzy. Przeprowadzono statystyczną analizę danych za pomocą modeli regresji wielorakiej, liniowej i nieliniowej. Statystyczna metoda regresji pozwala na określenie stopnia, w jakim zmienne są ze sobą powiązane. Uzyskane modele porównano przy pomocy statystyk porównawczych.

Please use the following format to cite the selected article:
SZWEDZIAK K., RUT J. 2009. Analysis of moisture change process in the maize grain with the use of statistical methods. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009: 65-70

Authors’ address:
Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej
Politechnika Opolska
Poland
k.szwedziak@po.opole.pl
j.rut@po.opole.pl
 
SZWEDZIAK K., RUT J. Analysis of moisture change process in the maize grain with the use of statistical methods