Modeling of convective heat-transfer coefficient for leek chips

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 57–63
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Modeling of convective heat-transfer coefficient for leek chips

EWA GOLISZ
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The values of convective heat-transfer coefficient for leek were analyzed. The dependence of the product of this coefficient and the surface of material being dried on drying rate coefficient and initial water content was determined. No unique dependence of convective heat-transfer coeffi cient on drying air temperature or water content could be found. Since determination of the surface of material being dried was difficult, it was assumed that it would be of random nature. Confirmation of random changes in the surface of samples being dried was searched for by calculation and analysis of the dependence of the product of convective heat-transfer coefficient  α and the surface A of material on water content. The changes in this product  α⋅A were approximated with a quadratic polynomial, where one of coeffi cients was randomly selected from the generator of uniform distribution. The results are presented graphically on diagrams.

Key words: leek, convectional drying, convective heat-transfer coefficient, randomness.

Streszczenie: Modelowanie współczynnika wnikania ciepła krajanki pora. Przeprowadzono analizę wartości współczynnika wnikania ciepła pora. Wyznaczono zależność iloczynu tego współczynnika i powierzchni suszonego materiału od współczynnika szybkości suszenia oraz od początkowej zawartości wody. Nie można wskazać jednoznacznej zależności współczynnika wnikania ciepła od temperatury powietrza suszącego i od zawartości wody. Trudnym zadaniem jest określenie powierzchni suszonego materiału i założono,  że ma ona charakter losowy. Potwierdzenia losowej zmiany powierzchni suszonych próbek poszukiwano przez obliczenie i analizę zależności iloczynu współczynnika wnikania ciepła α i powierzchni A materiału, od zawartości wody. Zmiany tego iloczynu α⋅A aproksymowano wielomianem drugiego stopnia, w którym jeden ze współczynników dobierano losowo z generatora rozkładu równomiernego. Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu:
GOLISZ E. 2009. Modeling of convective heat-transfer coefficient for leek chips. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 57–63

Author’s address:
Katedra Podstaw Inżynierii SGGW
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
Poland
e-mail: ewa_golisz@sggw.pl
 
GOLISZ E. Modeling of convective heat-transfer coefficient for leek chips