Analysis of operational indices of the electric and internal combustion chain saws

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 35–40
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 54, 2009)

Analysis of operational indices of the electric and internal combustion chain saws

ARKADIUSZ GENDEK
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The basic operational indices: wood cutting productivity, electrical energy consumption and cost, fuel consumption were determined and compared for tree operational techniques. There were inves tigated the two chain saws of Stihl make: electric E180C and internal combustion MS250. The electric power requirement and fuel consumption needed for cross-cutting of wood with the two operational techniques were determined. There were compared the costs of electrical energy and fuel needed for cross-cutting of 1 m3 of firewood in a household.

Key words: operational costs, power, electric chain saw, internal combustion chain saw, cutting productivity.

Streszczenie: Analiza wskaźników pracy pilarki elektrycznej i spalinowej. Przy zastosowaniu trzech różnych technik pracy określone zostały podstawowe wskaźniki pracy - wydajność skrawania i koszt przerzynki drewna dwiema pilarkami firmy Stihl: elektryczną E180C i spalinową MS250. Porównano koszt energii elektrycznej i paliwa potrzebnych do przerzynki 1 m3 drewna przeznaczonego na opał w gospodarstwach domowych. Najlepsze efekty skrawania drewna uzyskano przy zastosowaniu techniki bez ostrogi, gdy operator wywiera największą siłę posuwu. Niższy koszt przerzynki ale zarazem mniejszą wydajność uzyskała pilarka elektryczna. Jednak mimo wyższych kosztów paliwa i ze względu na niezależność od źródła zasilania, z punktu widzenia użytkownika pilarka spalinowa jest bardziej uniwersalna i może mieć szersze zastosowanie.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A. 2009. Analysis of operational indices of the electric and internal combustion chain saws. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 54 (Agricultural and Forest Engineering). s. 35–40

Authors’ address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
ul. Nowoursynowska 164,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
GENDEK A. Analysis of operational indices of the electric and internal combustion chain saws