The mathematical description of technological processes in dynamics

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 105–111
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

The mathematical description of technological processes in dynamics

IRINA IVANOVA, IRINA ALDANOVA
Mogilev University of Food Technology, Mogilev, Belarus

Abstract: This work presents one of the methods of simulation of the objects of industry. Its chief characteristic is the determination of mathematical dependence between the input and output parameters by using the numbers of Volterra of the second kind. The block diagram of the control object is formed on the basis of the comprised number. The quality of the mathematical description of the system is determined with the help of the integral criterion.

Key words: dynamic technological process, mathematical description, input and output parameters, Volterra numbers.

Streszczenie: Matematyczny opis dynamicznych procesów technologicznych. Przedstawiono jedną z metod symulacji obiektów przemysłowych. Jej charakterystyczną cechą jest określenie zależności pomiędzy parametrami wejściowymi i wyjściowymi przy zastosowaniu liczb Volterra drugiego rzędu. Schemat blokowy obiektu sterowania sformułowano na podstawie liczby złożonej. Jakość matematycznego opisu systemu jest określana za pomocą kryterium całkowego.

Please use the following format to cite the selected article:
IVANOVA I., ALDANOVA I. 2010. The mathematical description of technological processes in dynamics. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 105–111

 

Authors’ address:
Irina Ivanova, Irina Aldanova
Mogilev University of Food Technology,
Mogilev, Belarus