Application of tools for data analysis to customer relationship management in the service enterprise

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 97–103
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Application of tools for data analysis to customer relationship management in the service enterprise

MAREK KLIMKIEWICZ, JUSTYNA NIEZNALSKA, RENATA SZULC-DAJEK
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are described results of data analysis carried out with the use of Statistica Data Mining in order to investigate customer relationships in the service enterprise. Data for analysis were collected on the basis of survey carried out among the enterprise customers, data of the enterprise, and interviews with the chairman and staff of the enterprise. The customer satisfaction resulted from service offered by the enterprise was evaluated together with customer behaviour influencing relationships with the enterprise.

Key words: data mining, customer relationship management.

Streszczenie: Zastosowanie narzędzi analizy danych do zarządzania relacjami z klientami w przedsiębiorstwie usługowym. Przedstawiono wyniki analizy danych przeprowadzonych za pomocą programu Statistica Data Mining w celu zbadania relacji z klientami w przedsiębiorstwie usługowym. Materiał do analizy został zebrany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród klientów  firmy,  danych  firmy,  oraz  wywiadów z pracownikami i prezesem. Dokonano oceny satysfakcji klientów z usług świadczonych przez firmę oraz zachowań klientów mających wpływ na relacje z przedsiębiorstwem. Analiza transakcji dokonywanych przez klientów pozwoliła na wykrycie pewnych zależności, które mają duży wpływ na dochody firmy.

Please use the following format to cite the selected article:
KLIMKIEWICZ M., NIEZNALSKA J., SZULC-DAJEK R. 2010. Application of tools for data analysis to customer relationship management in the service enterprise. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 97–103

Authors’ address:
Marek Klimkiewicz
Katedra Organizacji i Inżynierii Rolnictwa SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: marek_klimkiewicz@sggw.pl