Analysis of machinery fleet modernization effects in the farm with an example of strawberry production

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 81–88
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Analysis of machinery fleet modernization effects in the farm with an example of strawberry production

MAREK GAWORSKI, KRZYSZTOF MALINOWSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Selected strawberry production technologies and their mechanization possibilities were compared in the context of labour inputs, application of special technical equipment and the obtained economic production indices. Basing on carried out analysis there were proved that turning from a traditional row cultivation system to strawberry cultivation in beds enables to increase production profitability and to decrease labour inputs, while the purchase costs of essential equipment will be refunded in a three-seasonperiod of strawberry production.

Key words: cost, mechanization, modernization, technology, strawberries.

Streszczenie: Analiza efektów modernizacji parku maszynowego gospodarstwa na przykładzie technologii produkcji truskawek. Celem pracy było porównanie wybranych technologii produkcji truskawek i możliwości ich mechanizacji w aspekcie ponoszonych nakładów pracy, wyposażenia w specjalistyczny sprzęt techniczny i osiąganych wskaźników ekonomicznych produkcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano,  że przejście z tradycyjnego systemu rzędowego na zagonową uprawę truskawek zwiększy dochodowość produkcji, zmniejszy nakłady pracy, a koszty poniesione na zakup niezbędnego sprzętu zwrócą się w okresie trzech sezonów produkcji.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., MALINOWSKI K. 2010. Analysis of machinery fleet modernization effects in the farm with an example of strawberry production. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 81–88

Authors’ address:
Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl
GAWORSKI M., MALINOWSKI K. Analysis of machinery fleet modernization effects in the farm with an example of strawberry production