Resistance of basket willow stalks (Salix viminalis L.) to static bending

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 75–80
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Resistance of basket willow stalks (Salix viminalis L.) to static bending

ARKADIUSZ GENDEK, TOMASZ NOWAKOWSKI, KRZYSZTOF KRÓL
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Basing on carried out investigations one can find that stalk wood moisture content increases along with the distance from ground by 3% per every 300 mm. The wood of average moisture content W1 (71.55%) and W2 (28.34%) is so elastic that no distinct point of sample breaking can be found. The wood resistance to bending depends on its moisture content. The average stress values in bending, depending on average wood moisture content, amount to 40 MPa at moisture 71%, 46 MPa at moisture 28%, and 144 MPa at moisture 1%, respectively.

Key words: stress, basket willow, moisture content, resistance, static bending.

Streszczenie: Wytrzymałość  łodyg wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) na zginanie statyczne. Drewno wierzby energetycznej jest coraz popularniejszym materiałem stosowanym jako materiał przeznaczony na cele energetyczne. Wierzba charakteryzuje się  łatwością uprawy oraz dużymi plonami z jednego ha, odpowiadającymi 7 tonom węgla kamiennego. Barierą decydującą o wydajnym wykorzystaniu drewna wierzby energetycznej jest niedobór specjalistycznych maszyn do jej zbioru i obróbki. Brak informacji na temat mechanicznych właściwości drewna wierzby, potrzebnych do konstruowania takich maszyn wymusiło przeprowadzenie pomiarów i określenie wytrzymałości drewna na zginanie statyczne w zależności od wilgotności i strefy pobrania próbki. Ze względu na kształt próbek i odniesienie wyników do warunków rzeczywistych, oznaczenia wytrzymałości dokonano na podstawie zmodyfikowanych  zaleceń zawartych w normie PN-77/D-04103.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A., NOWAKOWSKI T., KRÓL K. 2010. Resistance of basket willow stalks (Salix viminalis L.) to static bending. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 75–80

Authors’ address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
          tomasz_nowakowski@sggw.pl
 
GENDEK A., NOWAKOWSKI T., KRÓL K. Resistance of basket willow stalks (Salix viminalis L.) to static bending