Investigations on logging process of wind damaged trees with the internal combustion chain saw

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 65–74
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Investigations on logging process of wind damaged trees with the internal combustion chain saw

JACEK BRZÓZKO, TOMASZ BŁASZCZYK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The work aimed at determination of the time share of particular technological operations in the process of wood logging of various types of damaged trees. The investigations were carried out during redressing of the hurricane effects in Forest Inspectorate Osie RDLP Toruń in June 2007. It was found that number of operations executed on a tree did not directly affect the logging time. The longest logging time was found for standing inclined trees and windfallen trees (on the average 232 sec. and 181 sec., respectively). Branching was most time-consuming operation and averaged to 57.5% of logging time for all investigated types of trees. It was found that technological down times resulting from specific after-calamity conditions could prolong even several times the logging time of a given tree.

Key words: windfall, logging, operational time balance.

Streszczenie: Struktura czasu pozyskiwania drewna  wybranych typów  drzew uszkodzonych przez wiatr pilarką spalinową. Pozyskiwanie drewna z obszarów poklęskowych jest operacją wymagającą od wykonującego ją pilarza dużego doświadczenia. Bardzo często wymaga indywidualnego traktowania poszczególnych typów uszkodzonych drzew. Celem opracowania było określenie udziału czasów poszczególnych operacji technologicznych w procesie pozyskiwania drewna różnych typów drzew uszkodzonych. Badania przeprowadzono podczas usuwania skutków huraganowego wiatru w Nadleśnictwie Osie RDLP Toruń w czerwcu 2007 roku. Stwierdzono, że liczba operacji wykonywanych na drzewie nie wpływa bezpośrednio na czas jego pozyskiwania. Najdłużej pozyskiwano drzewa stojące pochylone oraz wywroty (średnio 232 sek. oraz 181 sek.). Przy pozyskiwaniu najbardziej czasochłonne było okrzesywanie zajmujące  średnio dla wszystkich badanych typów drzew 57,5% czasu. Przerwy technologiczne wynikające ze specyfiki  warunków poklęskowych mogą wydłużyć czas pozyskiwania konkretnego drzewa nawet kilkunastokrotnie.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZÓZKO J., BŁASZCZYK T. 2010. Investigations on logging process of wind damaged trees with the internal combustion chain saw. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 65–74

Authors’ address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: jacek_brzozko@sggw.pl
BRZÓZKO J., BŁASZCZYK T. Investigations on logging process of wind damaged trees with the internal combustion chain saw