Effect of convectional drying parameters on rehydration kinetics of parsley dried slices

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 27–33
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Effect of convectional drying parameters on rehydration kinetics of parsley dried slices

KRZYSZTOF GÓRNICKI
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Effect of particle thickness, convectional drying temperature and rehydration temperature on rehydration kinetics of dried parsley root slices was investigated. The slice thickness amounted to 3, 6, and 9 mm, while drying temperature was equal to 50, 60 and 70ºC. Process kinetics was investigated for 6 hours during rehydration in water of temperature 20ºC and for 2 hours during rehydration in water of temperature 100ºC; a relative mass increment of dried material during rehydration was determined in both cases. Approximation of experimental data with the use of proposed kinetic equation gave good results. Analysis of rehydration process course showed that thickness of slices and rehydration temperature infl uenced the rehydration kinetics of parsley root dried slices. No unequivocal or substantial effect of drying temperature on rehydration kinetics was found.

Key words: slice thickness, temperature, drying, rehydration, parsley.

Streszczenie: Wpływ parametrów konwekcyjnego suszenia na kinetykę rehydratacji suszonych plasterków z korzenia pietruszki. Badano wpływ grubości cząstek, temperatury ich konwekcyjnego suszenia oraz temperatury rehydratacji na kinetykę rehydratacji suszonych plasterków korzenia pietruszki. Grubość plasterków wynosiła 3, 6 i 9 mm, a temperatura suszenia 50, 60 i 70°C. Kinetykę procesu badano w czasie 6 godzin podczas rehydratacji w wodzie o temperaturze 20°C i w czasie 2 godzin podczas rehydratacji w wodzie o temperaturze 100°C, wyznaczając w obu przypadkach względny przyrost masy rehydratowanego suszu. Aproksymacja danych doświadczalnych zaproponowanym równaniem kinetycznym dała dobre wyniki. Analiza przebiegu procesu rehydratacji wykazała,  że grubość plasterków i temperatura rehydratacji wpływają na kinetykę rehydratacji suszonych plasterków z korzenia pietruszki. Badania nie wykazały natomiast jednoznacznego i dużego wpływu temperatury suszenia na kinetyę rehydratacji.

Please use the following format to cite the selected article:
GÓRNICKI K. 2010. Effect of convectional drying parameters on rehydration kinetics of parsley dried slices. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 27–33

Author’s address:
Katedra Podstaw Inżynierii SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: krzysztof_gornicki@sggw.pl
GÓRNICKI K. Effect of convectional drying parameters on rehydration kinetics of parsley dried slices