Modelling the optimal capacity of an irrigation system using queuing theory

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 5–11
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 55, 2010)

Modelling the optimal capacity of an irrigation system using queuing theory

ZUZANA PALKOVÁ
Department of Electrical Engineering, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Abstract: The size and stability of yield per hectare of agricultural crops are greatly affected by climatic conditions, temperature, solar radiation, but especially the quantity and quality of rainfall, which for most agricultural crops is insuffi cient. Building largescale irrigation systems is difficult in terms of investment, as well as operating costs. Claimed agricultural yields often do not emanate from a set of certain claims for each of the crops, but are only an estimate based upon empirical experience. Precise determination of these data is very difficult and without the use of exact mathematical methods and information technology would be virtually impossible. This work is dedicated to the creation of an analytical model, which would allow the determination of the optimal capacity of the irrigation system with respect to the crops and irrigation facilities.

Key words: irrigation system, queuing theory problem, analytical model, optimal capacity of irrigation system.

Streszczenie: Modelowanie optymalnej wydajności systemu nawadniającego przy użyciu teorii kolejek. Wielkość i stabilność plonu upraw rolniczych zależy w znacznym stopniu od warunków klimatycznych, temperatury, promieniowania słonecznego, a szczególnie od ilości i jakości opadów, które są niewystarczające dla większości upraw. Budowanie wielkich systemów nawadniania jest trudne ze względu na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Podawane plony często nie dotyczą poszczególnych roślin, ale są szacowane na podstawie doświadczeń empirycznych. Dokładne określenie tych danych jest bardzo trudne i niemożliwe bez zastosowania metod matematycznych i technologii informatycznych. Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu analitycznegopozwalającego na określenie optymalnej wydajności systemu nawadniającego, z uwzględnieniem uprawianych roślin i wyposażenia do nawadniania.

Please use the following format to cite the selected article:
PALKOVÁ Z. 2010. Modelling the optimal capacity of an irrigation system using queuing theory. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 55 (Agricultural and Forest Engineering). s. 5–11

Author’s address:
Zuzana Palková
Department of Electrical Engineering,
Automation and Informatics Technical Faculty,
Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
tel. +421 37 6414 765
Zuzana.Palkova@uniag.sk

PALKOVÁ Z. Modelling the optimal capacity of an irrigation system using queuing theory