Utilization of satellite system in monitoring of machines in forest operations

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 89–94
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Utilization of satellite system in monitoring of machines in forest operations

TOMASZ NUREK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The selected harvester’s operation in forest inspectorate was analyzed. The study was conducted during four consecutive days. There were recorded all machine states, locations and movements. The study helped to assess organization of machine operations and possible application of GPS to monitoring of the forest machine operation.

Key words: timber harvesting, work organization, harvester, monitoring of machines, GPS system.

Streszczenie: Wykorzystanie systemu satelitarnego monitoringu maszyn w pracach leśnych. Analizie poddano pracę harwestera podczas czterech kolejnych dni roboczych. Celem było bowiem zbadanie wykorzystania dnia roboczego: określenie udziału czasu operacyjnego, czasu przejazdów oraz postojów. Za pomocą uniwersalnego odbiornika GPS zarejestrowano wszystkie stany, miejsca przebywania oraz trasy przejazdów maszyny. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić organizację pracy maszyny oraz możliwości wykorzystania systemu GPS do monitoringu pracy maszyn leśnych. Uznano, że typowe uniwersalne odbiorniki GPS mogą być wykorzystywane w badaniach i kontroli pracy maszyn leśnych. Wyniki badań czasu pracy wskazują na bardzo dobrą organizację pracę maszyny. Udział czasu operacyjnego podczas trzech dni przekraczał 70%, w jednym z badanych dni wyniósł ponad 50%, co było spowodowane koniecznością naprawy maszyny. Czas przejazdów w badanym okresie wynosił około 8%.

Please use the following format to cite the selected article:
NUREK T. 2010. Utilization of satellite system in monitoring of machines in forest operations. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering). s. 89–94

Author’s address:
Tomasz Nurek
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
NUREK T. Utilization of satellite system in monitoring of machines in forest operations