Investigations on technological process of after-calamity site preparation to logging with the harvester

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 79–87
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Investigations on technological process of after-calamity site preparation to logging with the harvester

JACEK BRZÓZKO, TOMASZ KALUGA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are presented conclusions of the  first part of investigations on the mechanized after-calamity wood harvesting technology (more and more often used in Poland), consisted in execution of kerf cutting off the bolt from the rootwood or felling of damaged tree by the sawman prior to harvester operation. The first part of investigations  included the analysis of sawman  working time components depending on type of tree damage and, to some extend, on their diameter in the place of cutting. The dependences between average time of tree preparation for machine harvesting and the type of damage, and between number of technological operation executed and tree diameter were found.

Key words: timber harvesting, after-calamity stand, structure of working time.

Streszczenie: Badania procesu technologicznego przygotowania powierzchni poklęskowej do pozyskiwania drewna harwesterem.  W artykule przedstawiono wnioski z pierwszej części badań, stosowanej obecnie coraz częściej w Polsce, technologii maszynowego pozyskiwania drewna poklęskowego, polegającej na poprzedzeniu pracy harwestera wykonywaniem rzazu odcinającego pień od karpy lub ścinki drzewa uszkodzonego przez pilarza. Część pierwsza badań obejmowała analizę składowych czasu pracy pilarza w zależności od rodzajów uszkodzeń drzew oraz w pewnym zakresie od ich  średnicy w miejscu cięcia. Stwierdzono m.in. zależność między  średnim czasem przygotowania drzewa do pozyskiwania maszynowego a rodzajem uszkodzenia. Najdłuższym średnim czasem przygotowania odznaczały się drzewa przygniecione przez inne oraz wiatrowały podparte wysoko. Najkrótszym – drzewa wygięte. Największą składową w całkowitym czasie przygotowania drzewa do pozyskiwania drewna harwesterem stanowiło przygotowanie miejsca pracy (33%). Znaczący udział w czasie całkowitym miały także: czas ścinki lub odcięcia pnia od karpy (32%) oraz czas dojścia do drzewa (20%). Operacje dodatkowe, jak ostrzenie piły łańcuchowej, uzupełnianie paliwa i uwolnienie zakleszczonej piły łańcuchowej stanowiły łącznie tylko 15% czasu całkowitego (odpowiednio 6, 5 i 4%).

Please use the following format to cite the selected article:
BRZÓZKO J., KAŁUGA T. 2010.  Investigations on technological process of after-calamity site preparation to logging with the harvester. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering). s. 79–87

Authors’ address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
e-mail: jacek_brzozko@sggw.pl

BRZÓSKO J., KAŁUGA T. Investigations on technological process of after-calamity site preparation to logging with the harvester