Some aspects of biomass utilization concerning energy shortage

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 39–44
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Some aspects of biomass utilization concerning energy shortage

JAN BARWICKI1, STANISŁAW GACH2
1Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) in Warsaw
2Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Processes occurring during storage of wood chips for energetic purposes are presented. As a result of carried out investigations there were presented dependences between changes in temperature of stored material and relative humidity of ambient air. The modi fied Henderson’s equation can be used in simulation processes of broken-up wood storing and drying, since it well reflects results of investigations on this material. Besides, it enables to carry out computer simulation of storing the broken-up wood designed for energy purposes.

Key words: energy saving, forest wastes, biomass, storing, material moisture content, relative air humidity, material losses.

Streszczenie: Kilka aspektów wykorzystania biomasy w odniesieniu do braków energii. Przedstawiono procesy występujące podczas składowania rozdrobnionego drewna z przeznaczeniem na cele energetyczne. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu otrzymano zależność zmian temperatury przechowywanego materiału i wilgotności względnej otaczającego powietrza. Zmodyfikowane równanie Hendersona może być wykorzystane do symulacji procesów przechowywania i suszenia rozdrobnionego drewna, ponieważ dobrze odzwierciedla wyniki badań tego materiału. Ponadto pozwala ono na przeprowadzenie symulacji komputerowej warunków składowania rozdrobnionego drewna z przeznaczeniem na cele energetyczne.

Please use the following format to cite the selected article:
BARWICKI J., GACH S. 2010. Some aspects of biomass utilization concerning energy shortage. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering). s. 39–44

Authors’ addreses:
Jan Barwicki
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR)
00-859 Warszawa, ul. Żelazna 59
Poland

Stanisław Gach
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland

BARWICKI J., GACH S. Some aspects of biomass utilization concerning energy shortage