Foil consumption in wrapping of the single green forage bales

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering) 2010: 13–19
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 56, 2010)

Foil consumption in wrapping of the single green forage bales

STANISŁAW GACH, EWA PIOTROWSKA, IRENEUSZ SKONIECZNY
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are presented own theoretical dependences for determination of foil consumption in wrapping the single cylindrical and rectangular bales. The positively verifi ed dependences enabled to determine foil consumption for the bales of various dimensions, with application of the developed computer program. It was found that foil consumption in wrapping the rectangular bale was bigger by about 16% when compared to cylindrical one.

Key words: green forage, cylindrical and rectangular bales, wrapping, foil consumption

Streszczenie: Analiza zużycia folii przy owijaniu pojedynczych bel zielonki. W pracy dokonanoanalizy wpływu wymiarów bel cylindrycznych i prostopadłościennych na zużycie folii w pierwszej kolejności na belę, a następnie w odniesieniu do jednostki objętości i jednostki masy. Wykorzystano do tego własne zależności teoretyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. Obliczenia przedstawiono na wykresach. Uzyskano logiczne przebiegi krzywych obrazujących zmiany wartości poszczególnych analizowanych wielkości.

Please use the following format to cite the selected article:
GACH S., PIOTROWSKA E., SKONIECZNY I. 2010. Foil consumption in wrapping of the single green forage bales. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 56 (Agricultural and Forest Engineering). s. 13–19

Authors’ address:
Department of Agricultural and Forest Machinery,
Warsaw Agricultural University – SGGW
02-787 Warszawa
Nowoursynowska 164
Poland
GACH S., PIOTROWSKA E., SKONIECZNY I. Foil consumption in wrapping of the single green forage bales