Analysis of streams in local systems with distributed generation by methods of graph theory

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 109–112
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Analysis of streams in local systems with distributed generation by methods of graph theory

KOZYRSKIY V., KAPLUN V.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Abstract: The graph theory is a simple and powerful construction tool of models and optimization of analyzed tasks. Now there is a set of problems where it is required to construct diffi cult complex systems. There are solved in view of the certain ordering of their elements. The choice of optimum routes and streams in electro-generating networks, constructions of independent source of electricity in changing topology networks with distributed generation are concerned.

Key words: electro-generating networks, graph theory, linear programming.

Streszczenie: Analiza przepływów w systemach lokalnych z rozproszoną generacją przy użyciu metod teorii grafów. Teoria grafów jest prostym i mocnym narzędziem w konstrukcji modeli i optymalizacji analizowanych zadań. Obecnie występuje wiele problemów wymagających konstruowania trudnych i złożonych systemów. Są one rozwiązywane w celu pewnego uszeregowania ich elementów. Dotyczy to wyboru optymalnych ścieżek i przepływów w sieciach wytwarzania energii elektrycznej, konstrukcjach niezależnych źródeł elektryczności i zmianach sieci topologicznych o rozproszonej generacji.

Please use the following format to cite the selected article:
KOZYRSKIY V., KAPLUN V. 2011. Analysis of streams in local systems with distributed generation by methods of graph theory. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 109–112

Authors’ address:
Kozyrskiy V., Kaplun V.
Education and Research Institute of Energetic and Automation
National University of Live and Environmental Sciences of Ukraine
Heroyiv Oborony str. 15
03041 Kiev
Ukraine
KOZYRSKIY V., KAPLUN V. Analysis of streams in local systems with distributed generation by methods of graph theory