Dynamics of quality indexes of laying hens keeping process due to fluctuations of temperature disturbances in an industrial poultry house

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 79–92
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 57, 2011)

Dynamics of quality indexes of laying hens keeping process due to fluctuations of temperature disturbances in an industrial poultry house

VITALIY LYSENKO, BORIS GOLOVINSKIY, VLADIMIR RESHETYUK, BELLA GOLUB, VADIM SHCHERBATYUK
Department of Automation and Robotic Systems, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Abstract: The aim of the present paper is to analyze dependences of quality indexes of laying hens keeping process in industrial poultry house such as laying, increase of body weight of hens, weight of eggs, mortality and fodder consumption on environmental temperature. The work uses data registered at the experimental production control system in a poultry house for laying hens keeping which was developed by the specialists of the Department of Automation and Robotic System of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. On the basis of the results it was concluded that the quality indexes such as laying, increase of hens body weight and fodder consumption changed only under the assumption of continuous presence of daily average air temperature  fluctuations outside house. Dynamical characteristic for laying can be presented as an aperiodic link with time delay. Its transfer coeffi cient depends on the value of daily air temperature  fluctuations around the comfort 20°C. The time response is approximately 4–5 days and the time delay – 7–8 days. Taking into account the tendency of temperature increase in the territory of Ukraine it can be assumed that conditioning equipment should be used inside the poultry house.

Key words: poultry house, quality indexes, laying hens, air temperature fluctuations.

Streszczenie: Dynamika wskaźników jakościowych procesu utrzymania niosek w wyniku  fluktuacji zakłóceń temperatury w przemysłowej fermie drobiu. Celem pracy jest analiza zależności wskaźników jakościowych procesu utrzymania niosek w przemysłowej fermie drobiu, takich jak: nieśność, przyrost masy ciała kur, masa jaj, śmiertelność i zużycie paszy od temperatury zewnętrznej. W pracy wykorzystano dane eksperymentalnego systemu sterowania produkcją chowu niosek, opracowanego przez specjalistów z Katedry Systemów Automatyzacji i Robotyki Ukraińskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że nieśność, przyrosty masy i zużycie paszy zmieniają się tylko przy założeniu ciągłych zmian średniej dziennej temperatury powietrza poza kurnikiem. Dynamikę charakterystyki nieśności można przedstawić jako aperiodyczne powiązanie z opóźnieniem: współczynnik przenikania zależy od wartości zmian dziennej temperatury powietrza zbliżonej do komfortowej 20°C. Czas narastania wynosi około 4–5 dni, a opóźnienie 7–8 dni. Biorąc pod uwagę tendencje wzrostu temperatury na terytorium Ukrainy można założyć, że w kurnikach powinno być stosowane wyposażenie klimatyzacyjne.

Please use the following format to cite the selected article:
LYSENKO V., GOLOVINSKIY B., RESHETYUK V., GOLUB B., SHCHERBATYUK V. 2011. Dynamics of quality indexes of laying hens keeping process due to fluctuations of temperature disturbances in an industrial poultry house. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 57 (Agricultural and Forest Engineering). s. 79–92

 

Authors’ address:
Lysenko Vitaliy, Golovinskiy Boris, Reshetyuk Vladimir, Golub Bella, Shcherbatyuk Vadim
Department of Automation and Robotic Systems
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Geroev Oborony str. 15
03041 Kiev
Ukraine
e-mail: sh_vadim_leo@mail.ru